CHƯƠNG TRÌNH AUSTRALIA HỖ TRỢ CẢI CÁCH KINH TẾ VIỆT NAM (Aus4Reform)

Ấn phẩm - Báo cáo

26/9/2018

Báo cáo đánh già cạnh tranh trong 10 lĩnh vực

Báo cáo đánh già cạnh tranh trong 10 lĩnh vực

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CẠNH TRANH TRONG 10 LĨNH VỰC

“Báo cáo đánh giá cạnh tranh trong 10 lĩnh vực của nền kinh tế” đã được Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương thực hiện vào các năm 2010, 2012 và 2014. Tiếp nối thành công của những báo cáo trước đó, năm 2015, với sự hỗ trợ của Dự án “Hoàn thiện việc thực thi chính sách cạnh tranh và phòng vệ thương mại của Việt Nam” do Chính phủ Úc tài trợ (Hoạt động 2.1.1), Cục Quản lý cạnh tranh đã thực hiện “Báo cáo đánh giá cạnh tranh trong 10 lĩnh vực của nền kinh tế năm 2015”.

XEM NGAY