CHƯƠNG TRÌNH AUSTRALIA HỖ TRỢ CẢI CÁCH KINH TẾ VIỆT NAM (Aus4Reform)

Ấn phẩm - Báo cáo

8/1/2019

Báo cáo kinh nghiệm quốc tế

Báo cáo kinh nghiệm quốc tế

BÁO CÁO KINH NGHIỆM QUỐC TẾ

Năm 2018, với sự hỗ trợ của Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam (Aus4Reform), Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng - Bộ Công Thương đã thực hiện Báo cáo “Kinh nghiệm quốc tế về các quy định kiểm soát tập trung kinh tế để xây dựng hướng dẫn chi tiết thi hành các quy định về tập trung kinh tế trong Luật cạnh tranh 2018 của Việt Nam”.

Báo cáo đưa ra kinh nghiệm quốc tế về kiểm soát tập trung kinh tế để từ đó đề xuất xây dựng hướng dẫn chi tiết thi hành các quy định tập trung kinh tế trong Luật Cạnh tranh 2018 tập trung vào các nội dung nội dung đánh giá tác động hoặc khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh đáng kể cũng như tác động tích cực của vụ việc tập trung kinh tế.

XEM NGAY