CHƯƠNG TRÌNH AUSTRALIA HỖ TRỢ CẢI CÁCH KINH TẾ VIỆT NAM (Aus4Reform)

Ấn phẩm - Báo cáo

7/4/2020

Báo cáo đánh giá các vấn đề khiếu nại liên quan đến Người tiêu dùng nữ

Báo cáo đánh giá các vấn đề khiếu nại liên quan đến Người tiêu dùng nữ

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CÁC VẤN ĐẾ KHIẾU NẠI LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI TIÊU DÙNG NỮ

Phụ nữ ngày càng đóng vai trò quan trọng, kiểm soát và dẫn dắt 70%- 80% xu hướng tiêu dùng trên toàn cầu, nhưng lại là đối tượng dễ bị tổn hại từ các hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng của các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. Được sự hỗ trợ của Dự án “Tăng cường các thể chế cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng do Chính phủ Úc tài trợ, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng – Bộ Công Thương đã thực hiện “Báo cáo đánh giá các vấn đề khiếu nại liên quan đến người tiêu dùng nữ”. 

XEM NGAY