CHƯƠNG TRÌNH AUSTRALIA HỖ TRỢ CẢI CÁCH KINH TẾ VIỆT NAM (Aus4Reform)

Ấn phẩm - Báo cáo

19/5/2021

Báo cáo đánh giá mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp FDI trong việc tuân thủ pháp luật cạnh tranh

Báo cáo đánh giá mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp FDI trong việc tuân thủ pháp luật cạnh tranh

Báo cáo đánh giá mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp FDI trong việc tuân thủ pháp luật cạnh tranh

Với sự hỗ trợ của Dự án Tăng cường các thể chế cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng” do chính phủ Úc tài trợ, cuối năm 2020 Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng – Bộ Công Thương đã thực hiện “Báo cáo đánh giá mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp FDI trong việc tuân thủ pháp luật cạnh tranh (đặc biệt đối với các doanh nghiệp có quy mô lớn và các doanh nghiệp vận hành trên nền tảng công nghệ)”.

Báo cáo được thực hiện nhằm đưa ra các phân tích về cơ sở pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (viết tắt là doanh nghiệp FDI) tại Việt Nam, quy định pháp luật cạnh tranh liên quan đến doanh nghiệp FDI; phân tích thực trạng hoạt động của các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam.

XEM NGAY