CHƯƠNG TRÌNH AUSTRALIA HỖ TRỢ CẢI CÁCH KINH TẾ VIỆT NAM (Aus4Reform)

Ấn phẩm - Báo cáo

19/5/2021

Báo cáo rà soát quy định về bán hàng trực tiếp, kinh nghiệm quốc tế và đề xuất hoàn thiện chính sách cho Việt Nam

Báo cáo rà soát quy định về bán hàng trực tiếp, kinh nghiệm quốc tế và đề xuất hoàn thiện chính sách cho Việt Nam

Báo cáo rà soát quy định về bán hàng trực tiếp, kinh nghiệm quốc tế và đề xuất hoàn thiện chính sách cho Việt Nam

Năm 2020, với sự hỗ trợ của Dự án “Tăng cường các thể chế cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng” do chính phủ Úc tài trợ, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ ngƣời tiêu dùng – Bộ Công Thương đã thực hiện “Báo cáo rà soát quy định về bán hàng trực tiếp, kinh nghiệm quốc tế và đề xuất hoàn thiện chính sách cho Việt Nam”.

Báo cáo được thực hiện với mục đích rà soát các quy định pháp luật về bán hàng trực tiếp tại Việt Nam hiện nay và chỉ ra được những bất cập đang tồn tại, những khó khăn, vướng mắc mà cả cơ quan quản lý trung ương, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp đang gặp phải. Bên cạnh đó, Báo cáo cũng dành một phần để nghiên cứu các quy định pháp luật về bán hàng trực tiếp tại một số quốc gia có ngành bán hàng trực tiếp phát triển trên thế giới và tại một số quốc gia có ngành bán hàng trực tiếp tương đồng với Việt Nam từ đó đề xuất các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc này.

XEM NGAY