CHƯƠNG TRÌNH AUSTRALIA HỖ TRỢ CẢI CÁCH KINH TẾ VIỆT NAM (Aus4Reform)

Ấn phẩm - Báo cáo

19/5/2021

Kinh nghiệm quốc tế về hợp tác trong thực thi pháp luật cạnh tranh đối với vụ việc cạnh tranh xuyên biên giới

Kinh nghiệm quốc tế về hợp tác trong thực thi pháp luật cạnh tranh đối với vụ việc cạnh tranh xuyên biên giới

Kinh nghiệm quốc tế về hợp tác trong thực thi pháp luật cạnh tranh đối với vụ việc cạnh tranh xuyên biên giới

Năm 2020, với sự hỗ trợ của Dự án “Tăng cường các thể chế cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng” do Chính phủ Úc tài trợ, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng – Bộ Công Thương đã thực hiện “Báo cáo nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về hợp tác trong thực thi pháp luật cạnh tranh đối với vụ việc cạnh tranh xuyên biên giới và một số khuyến nghị về quy trình hợp tác cho cơ quan cạnh tranh Việt Nam”.

Báo cáo được thực hiện nhằm (i) Tìm hiểu cơ sở lý luận về hợp tác trong thực thi pháp luật cạnh tranh đối với vụ việc cạnh tranh xuyên biên giới; (ii) Đúc rút những kinh nghiệm quốc tế trong hợp tác thực thi pháp luật cạnh tranh đối với các vụ việc cạnh tranh xuyên biên giới; (iii) Khái quát thực trạng thực thi pháp luật cạnh tranh đối với vụ việc cạnh tranh xuyên biên giới tại Việt Nam; và (iv) Đề xuất quy trình hợp tác xử lý vụ việc cạnh tranh xuyên biên giới cho cơ quan cạnh tranh Việt Nam.

XEM NGAY