CHƯƠNG TRÌNH AUSTRALIA HỖ TRỢ CẢI CÁCH KINH TẾ VIỆT NAM (Aus4Reform)

Ấn phẩm - Báo cáo

19/5/2021

Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng về hợp đồng theo mẫu đối với doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại điện tử

Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng về hợp đồng theo mẫu đối với doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại điện tử

thi hành pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng về hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đối với một số doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại điện tử

Năm 2019, với sự hỗ trợ của Dự án “Tăng cường các thể chế cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng” do chính phủ Úc tài trợ, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng – Bộ Công Thương đã thực hiện “Báo cáo giám sát thi hành pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng về hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đối với một số doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại điện tử”.

Báo cáo được thực hiện nhằm cung cấp bức tranh toàn cảnh về thực trạng thi hành pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng về hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung của một số doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại điện tử tại Việt Nam; đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp; phát hiện các nội dung chưa tuân thủ pháp luật hoặc kiến nghị thanh tra/kiểm tra, xử lý vi phạm (nếu có) đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng về hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung; tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý, giám sát của Cục thông qua cơ chế hậu kiểm đối với các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực thương mại điện tử.

XEM NGAY