CHƯƠNG TRÌNH AUSTRALIA HỖ TRỢ CẢI CÁCH KINH TẾ VIỆT NAM (Aus4Reform)

Ấn phẩm - Báo cáo

27/4/2020

ĐỊNH VỊ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG NGHIỆP 4.0

ĐỊNH VỊ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG NGHIỆP 4.0

ĐỊNH VỊ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG NGHIỆP 4.0

Tóm tắt:

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) đã và đang tác động ngày càng mạnh mẽ đến tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội của Việt Nam. Nghiên cứu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, đến năm 2030, việc tham gia CMCN 4.0 có thể giúp GDP của Việt Nam tăng thêm từ 28.5 đến 63 tỷ USD, tùy theo mức độ ứng dụng công nghệ của doanh nghiệp, tương đương với mức tăng thêm từ 7-16% GDP năm 2030. CMCN 4.0 sẽ làm thay đổi cấu trúc việc làm của nền kinh tế nhưng sẽ mang lại thêm từ 2.7-2.9 triệu việc làm. Năng suất lao động tính bằng GDP/lao động sẽ tăng thêm từ 315-640 USD/lao động.

Tuy vậy, CMCN 4.0 cũng đặt ra nhiều thách thức đối với Việt Nam. Như Nghị quyết 52/NQ-TW ngày 27 tháng 09 năm 2019 đã chỉ ra, mức độ chủ động tham gia CN4.0 còn thấp. Thể chế, chính sách còn nhiều hạn chế và bất cập. Cơ cấu và chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu. Khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo chưa thực sự là động lực phát triển kinh tế - xã hội; hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia mới được hình thành, chưa đồng bộ và hiệu quả.

XEM NGAY