CHƯƠNG TRÌNH AUSTRALIA HỖ TRỢ CẢI CÁCH KINH TẾ VIỆT NAM (Aus4Reform)

Ấn phẩm - Báo cáo

13/3/2019

Hội thảo Công nghiệp mạng lưới (ngày 6/7/2018 tại CIEM)

Hội thảo Công nghiệp mạng lưới (ngày 6/7/2018 tại CIEM)

HỘI THẢO CÔNG NGHIỆP MẠNG LƯỚI (NGÀY 6/7/2018 TẠI CIEM)

 

 

Link PDF