CHƯƠNG TRÌNH AUSTRALIA HỖ TRỢ CẢI CÁCH KINH TẾ VIỆT NAM (Aus4Reform)

Ấn phẩm - Báo cáo

13/3/2019

Hội thảo Đối mới cơ chế giám sát của cơ quan đại diện chủ sở hữu trong tiến trình cơ cấu lại DNNN

Hội thảo Đối mới cơ chế giám sát của cơ quan đại diện chủ sở hữu trong tiến trình cơ cấu lại DNNN

HỘI THẢO ĐỔI MỚI CƠ CHẾ GIÁM SÁT CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU TRONG TIẾN TRÌNH CƠ CẤU LẠI DOAN NGHIỆP NHÀ NƯỚC

 

 

Link PDF