CHƯƠNG TRÌNH AUSTRALIA HỖ TRỢ CẢI CÁCH KINH TẾ VIỆT NAM (Aus4Reform)

Ấn phẩm - Báo cáo

24/5/2021

Báo cáo rà soát, đánh giá Luật Đầu tư công

Báo cáo rà soát, đánh giá Luật Đầu tư công

Báo cáo rà soát, đánh giá Luật Đầu tư công

Luật Đầu tư công  lần đầu tiên được ban hành ở nước ta vào năm 2014;  có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. Sau 4 năm thực hiện, những vấn đề và bất hợp lý trong quản lý và sử dụng đầu tư công vẫn không được khắc phục; hiệu quả đầu tư công hầu như chưa được cải thiện. Thêm vào đó, tình trạng chậm giải ngân vốn trở nên trầm trọng hơn, gây bất lợi đến triển khai thực hiện các dự án đầu tư. Vì vậy, Quốc hội khóa XIV ban hành Luật Đầu tư công mới (Luật số 39/2019/QH14), có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.

Liệu Luật đầu tư công mới ban hành có đáp ứng được yêu cầu gần đây của các nghị quyết có liên quan của Đảng như trình bày trên đây, qua đó, khắc phục được tình trạng đầu tư dàn trải, phân tán, thiếu đồng bộ, lãng phí; từ đó, nâng cao được hiệu quả của đầu tư công nói riêng và đầu tư xã hội nói chung? Báo cáo rà soát, đánh giá Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 bước đầu làm rõ vấn đề nói trên; đồng thời, tiếp tục kiến nghị những giải pháp cải cách cần thiết.

XEM NGAY