CHƯƠNG TRÌNH AUSTRALIA HỖ TRỢ CẢI CÁCH KINH TẾ VIỆT NAM (Aus4Reform)

Ấn phẩm - Báo cáo

20/5/2021

Dự án kiến tạo môi trường kinh doanh thuận lợi để thúc đẩy doanh nghiệp trong hệ thống thực phẩm Tp Cần Thơ

Dự án kiến tạo môi trường kinh doanh thuận lợi để thúc đẩy doanh nghiệp trong hệ thống thực phẩm Tp Cần Thơ

Dự án kiến tạo môi trường kinh doanh thuận lợi để thúc đẩy doanh nghiệp trong hệ thống thực phẩm Tp Cần Thơ

Sản xuất và kinh doanh thực phẩm nói chung và thực phẩm từ sản xuất nông nghiệp của vùng đồng bằng sông Cửu Long nói riêng là một trong những lĩnh vực có lợi thế của thành phố Cần Thơ. Trong bối cảnh ảnh hưởng của Covid-19, với sự hỗ trợ của Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam (Aus4Reform), Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ đã thực hiện Dự án “Kiến tạo môi trường kinh doanh thuận lợi để thúc đẩy doanh nghiệp trong hệ thống thực phẩm thành phố Cần Thơ nâng cao hiệu quả sản xuất và cung cấp thực phẩm có giá trị dinh dưỡng và hàm lượng giá trị gia tăng cao trong điều kiện ảnh hưởng bởi Covid-19”.

Dự án được thực hiện nhằm phân tích, đánh giá môi trường kinh doanh và đặc điểm của hệ thống thực phẩm nhằm đề xuất các giải pháp kiến tạo môi trường kinh doanh, thúc đẩy doanh nghiệp trong lĩnh vực thực phẩm phục hồi sản xuất kinh doanh dưới các tác động của Covid-19 và cung cấp thực phẩm có giá trị dinh dưỡng và hàm lượng giá trị gia tăng cao tại thành phố Cần Thơ.

XEM NGAY