CHƯƠNG TRÌNH AUSTRALIA HỖ TRỢ CẢI CÁCH KINH TẾ VIỆT NAM (Aus4Reform)

Ấn phẩm - Báo cáo

24/11/2021

Kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm 2021

Kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm 2021

KINH TẾ VIỆT NAM 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

KINH TẾ VIỆT NAM 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

Trong 6 tháng đầu năm 2021, kinh tế thế giới có nhiều dấu hiệu phục hồi hơn, dù chưa đồng đều giữa các nhóm nền kinh tế. Các nền kinh tế phát triển phục hồi khá mạnh mẽ, trong khi đó, các quốc gia đang phát triển phục hồi chậm. Sự xuất hiện các biến chủng mới khiến nhiều quốc gia phải tái lập các biện pháp phòng chống dịch bệnh, và không ít quốc gia làm tốt việc phòng chống dịch trong năm 2020 lại đương đầu với những khó khăn, tổn thất nghiêm trọng trong nửa đầu năm 2021. Nhiều quốc gia vẫn duy trì, mở rộng các biện pháp nới lỏng tài khóa, tiền tệ để phục hồi kinh tế, nhưng cũng cân nhắc yêu cầu cải cách vi mô, đặc biệt hướng tới phục hồi xanh, phát triển bền vững.

Trong bối cảnh đó, với sự hỗ trợ của Chương trình Australia Hỗ trợ cải cách kinh tế (Aus4Reform), Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương đã nghiên cứu Báo cáo kinh tế vĩ mô 6 tháng đầu năm 2021.

XEM THÊM