CHƯƠNG TRÌNH AUSTRALIA HỖ TRỢ CẢI CÁCH KINH TẾ VIỆT NAM (Aus4Reform)

Ấn phẩm - Báo cáo

11/11/2022

Nghiên cứu đánh giá Khả năng ứng phó của doanh nghiệp Việt Nam với khủng hoảng Covid-19

Nghiên cứu đánh giá Khả năng ứng phó của doanh nghiệp Việt Nam với khủng hoảng Covid-19

Nghiên cứu đánh giá Khả năng ứng phó của doanh nghiệp Việt Nam với khủng hoảng Covid-19

Được sự hỗ trợ của Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam (Aus4Reform), Nhóm nghiên cứu và Cục Quản ký đăng ký kinh doanh - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện Báo cáo “Nghiên cứu, đánh giá giá khả năng ứng phó của doanh nghiệp Việt Nam với khủng hoảng Covid-19, đề xuất các giải pháp nâng cao khả năng thích ứng của doanh nghiệp Việt Nam trước khủng hoảng”.

Trong vài thập niên gần đây, thế giới đã chứng kiến những cuộc khủng hoảng mang tính tác động dây chuyền chủ yếu trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Nhưng với đại dịch Covid-19 thì có thể nói lần đầu tiên, khủng hoảng đã đạt được tới quy mô toàn cầu và tác động tới tất cả các quốc gia, các mặt của đời sống xã hội, sản xuất và đối tượng vô hình khó nhận diện. Doanh nghiệp Việt Nam với đa phần là doanh nghiệp nhỏ và vừa, có quy mô nhỏ và thời gian hoạt động ngắn, khái niệm ứng phó với khủng hoảng đối với những doanh nghiệp này là một khái niệm tương đối xa lạ và chưa được xem trọng. Khi đối diện với các cuộc khủng hoảng, các doanh nghiệp thường không có sự chuẩn bị kịp thời và không có một kế hoạch phù hợp để ứng phó.

XEM TIẾP