CHƯƠNG TRÌNH AUSTRALIA HỖ TRỢ CẢI CÁCH KINH TẾ VIỆT NAM (Aus4Reform)

Ấn phẩm - Báo cáo

18/1/2021

Các rào cản chuyển dịch lao động nông thôn sang lĩnh vực có năng suất cao hơn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Các rào cản chuyển dịch lao động nông thôn sang lĩnh vực có năng suất cao hơn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Các rào cản chuyển dịch lao động nông thôn sang lĩnh vực có năng suất cao hơn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Để thích ứng với những khó khăn trên, việc chuyển đổi các mô hình sinh kế như chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây ăn quả, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản,…hoặc chuyển sang mô hình sinh kế như lúa – tôm, lúa – màu…hoặc chuyển sang các ngành phi nông nghiệp khác tất yếu phải diễn ra. Trình độ và kỹ năng của người lao động cũng cần được thay đổi để phù hợp với chuyển đổi mô hình sinh kế… Báo cáo “Các rào cản chuyển dịch lao động nông thôn sang lĩnh vực có năng suất cao hơn vùng Đồng bằng sông Cửu Long” nhằm đóng góp cơ sở khoa học cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc xây dựng Đề án Chuyển đổi ngành nghề và tạo việc làm cho lao động nông nghiệp, nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long, góp phần duy trì và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của vùng, đảm bảo sinh kế và đời sống của người lao động nông thôn, triển khai Nghị quyết 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.

Báo cáo được thực hiện bởi nhóm chuyên gia của Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam và Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia đã hỗ trợ quá trình xây dựng và xuất bản báo cáo.

XEM NGAY