CHƯƠNG TRÌNH AUSTRALIA HỖ TRỢ CẢI CÁCH KINH TẾ VIỆT NAM (Aus4Reform)

Ấn phẩm - Báo cáo

1/4/2020

Báo cáo Thực trạng lao động và giải pháp thúc đẩy cơ hội việc làm cho phụ nữ nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Báo cáo Thực trạng lao động và giải pháp thúc đẩy cơ hội việc làm cho phụ nữ nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Thực trạng lao động và giải pháp thúc đẩy cơ hội việc làm cho phụ nữ nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Nằm trong nhóm nước đang phát triển, Việt Nam xếp thứ 87 trong bảng xếp hạng chỉ số bình đẳng giới chung của WEF, tụt 10 bậc so với năm 2018. Mặc dù Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm thúc đẩy quyền bình đẳng, tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển toàn diện thông qua Hiến pháp, các bộ luật như Luật Lao động, Luật bình đẳng giới và các chương trình vì sự tiến bộ phụ nữ cũng như sự tham gia Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW) và các Công ước của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) nhưng phụ nữ Việt nam vẫn tiếp cận thiếu bình đẳng với các cơ hội đào tạo, việc làm, thu nhập, vị trí ra quyết định.

XEM NGAY