CHƯƠNG TRÌNH AUSTRALIA HỖ TRỢ CẢI CÁCH KINH TẾ VIỆT NAM (Aus4Reform)

Ấn phẩm - Báo cáo

1/4/2020

Tóm lược chính sách Phát triển thể chế hỗ trợ thị trường đất nông nghiệp ở Việt Nam

Tóm lược chính sách Phát triển thể chế hỗ trợ thị trường đất nông nghiệp ở Việt Nam

Tóm lược chính sách Phát triển thể chế hỗ trợ thị trường đất nông nghiệp ở Việt Nam

Tóm lược chính sách Phát triển thể chế hỗ trợ thị trường đất nông nghiệp ở Việt Nam

Chương trình “Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam” (Chương trình Aus4Reform) được xây dựng nhằm hỗ trợ các cơ quan Việt Nam thực hiện tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng nâng cao năng suất lao động, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế hướng tới phát triển nhanh, bền vững thông qua bốn cấu phần: (1) Tạo lập thị trường cạnh tranh, minh bạch và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, (2) Tăng cường các thể chế cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng, (3) Tạo điều kiện thuận lợi cho tái cơ cấu nông thôn và tăng khả năng cạnh tranh của các yếu tố thị trường, (4) Tăng cường tiếng nói của doanh nghiệp trong thực hiện tái cơ cấu kinh tế và Quỹ Linh hoạt nhằm đáp ứng với các vấn đề ưu tiên cấp bách khác liên quan đến năng lực cạnh tranh.

XEM NGAY