CHƯƠNG TRÌNH AUSTRALIA HỖ TRỢ CẢI CÁCH KINH TẾ VIỆT NAM (Aus4Reform)

Ấn phẩm - Báo cáo

18/1/2021

Thực trạng và cơ hội việc làm cho phụ nữ nông thôn vùng Đồng bằng sống Cửu Long

Thực trạng và cơ hội việc làm cho phụ nữ nông thôn vùng Đồng bằng sống Cửu Long

Thực trạng và cơ hội việc làm cho phụ nữ nông thôn vùng Đồng bằng sống Cửu Long

Vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế xã hội là vô cùng quan trọng. Trong những năm qua, thúc đẩy bình đẳng giới và tăng quyền kinh tế cho phụ nữ đã nhận được sự quan tâm, ưu tiên của nhiều quốc gia, tổ chức trên thế giới. Chính phủ Việt Nam hiện đang tập trung xây dựng Chương trình Tổng thể phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) ứng phó biến đổi khí hậu (BĐKH). Đồng bằng sông Cửu Long là vùng có lợi thế to lớn để phát triển nền nông nghiệp hàng hóa đa dạng đáp ứng được nhu cầu của nhiều thị trường khác nhau trong và ngoài nước. Đây cũng là vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm, luôn dẫn đầu cả nước về xuất khẩu lúa gạo, trái cây và thủy sản. Tuy nhiên, ĐBSCL hiện đang đứng trước các thách thức từ tác động của BĐKH và từ các hoạt động đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp của vùng thời gian qua. Những tác động bất lợi như xâm nhập mặn, thiếu nước ngọt, diễn biến bất thường của chế độ thủy văn hay tình trạng ô nhiễm nguồn nước mặt, tăng cường sử dụng nước ngầm và làm sụt lún đất, sạt lở bờ sông bờ biển... đã, đang và sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế xã hội, đời sống cư dân, tất cả các ngành kinh tế vùng ĐBSCL, đặc biệt là khu vực nông nghiệp nông thôn và phụ nữ nông thôn.

“Thực trạng và cơ hội việc làm cho phụ nữ nông thôn vùng Đồng bằng sống Cửu Long” được nghiên cứu và lồng ghép trong bộ công cụ điều tra nghiên cứu về “Các rào cản trong chuyển dịch lao động nông thôn sang ngành nghề có năng suất cao hơn vùng Đồng bằng sông Cửu Long” do Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT tiến hành dưới sự tài trợ của Chương trình Hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam của Australia (Aus4Reform) để hỗ trợ Bộ Nông nghiệp và PTNT dự thảo Đề án chuyển đổi nghề và tạo việc làm cho lao động nông nghiệp nông thôn vùng ĐBSCL.

XEM NGAY