CHƯƠNG TRÌNH AUSTRALIA HỖ TRỢ CẢI CÁCH KINH TẾ VIỆT NAM (Aus4Reform)

Ấn phẩm - Báo cáo

10/4/2020

Hội thảo: Ngành Dệt may - Da giày - Đồ uống - Đồ gỗ Việt Nam trước Cơ hội và Thách thức từ Hiệp định CPTPP

Hội thảo: Ngành Dệt may - Da giày - Đồ uống - Đồ gỗ Việt Nam trước Cơ hội và Thách thức từ Hiệp định CPTPP

Hội thảo: Ngành Dệt may - Da giày - Đồ uống - Đồ gỗ Việt Nam trước Cơ hội và Thách thức từ Hiệp định CPTPP

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã chính thức có hiệu lực từ ngày 14/01/2019 với Việt Nam. 

Dệt may, Da giày, Đồ uống, Đồ gỗ là các ngành sản xuất và/hoặc xuất khẩu trọng điểm của Việt Nam. CPTPP có nhiều cam kết dự kiến sẽ tác động trực tiếp và đáng kể tới triển vọng của hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu sản phẩm các ngành này (đặc biệt là các cam kết về thuế quan, biện pháp phi thuế, lao động, môi trường...).

Để giúp các doanh nghiệp dệt may, da giày, đồ uống, đồ gỗ hiểu về các cam kết CPTPP, chuẩn bị hiệu quả để tận dụng các cơ hội và ứng phó với các thách thức từ Hiệp định này, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), với sự hỗ trợ của Chương trình Aus4Reform và Đại sứ quán Australia tại Việt Nam tổ chức: 

Hội thảo
Ngành Dệt may - Da giày - Đồ gỗ - Đồ uống Việt Nam
trước Cơ hội và Thách thức từ CPTPP

Tài liệu Hội thảo được đính kèm dưới đây: Link PDF