CHƯƠNG TRÌNH AUSTRALIA HỖ TRỢ CẢI CÁCH KINH TẾ VIỆT NAM (Aus4Reform)

Ấn phẩm - Báo cáo

10/4/2020

Hội thảo: Ngành Phân phối – Thương mại điện tử - Logistics Việt Nam trước Cơ hội và Thách thức từ Hiệp định CPTPP

Hội thảo: Ngành Phân phối – Thương mại điện tử - Logistics Việt Nam trước Cơ hội và Thách thức từ Hiệp định CPTPP

Hội thảo: Ngành Phân phối – Thương mại điện tử - Logistics Việt Nam trước Cơ hội và Thách thức từ Hiệp định CPTPP

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã chính thức có hiệu lực từ ngày 14/01/2019 với Việt Nam. 

Phân phối – thương mại điện tử - logistics là các dịch vụ quan trọng trong nền kinh tế, phục vụ sản xuất hàng hóa. Đây là những lĩnh vực có nhiều cam kết đáng chú ý trong CPTPP theo hướng (i) mở cửa thị trường của Việt Nam cao hơn cam kết WTO (ii) đặt ra giới hạn đối với quản lý Nhà nước, bảo đảm cạnh tranh và minh bạch của thị trường. Vì vậy, CPTPP được dự báo sẽ có tác động đáng kể đến tương lai thị trường phân phối, thương mại điện tử, logistics Việt Nam.

Để giúp các doanh nghiệp trong các lĩnh vực này hiểu về các cam kết CPTPP, chuẩn bị hiệu quả để tận dụng các cơ hội và vượt qua thách thức từ Hiệp định này, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), trong khuôn khổ Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam (Aus4Reform) tổ chức Hội thảo:

Ngành Phân phối – Thương mại điện tử - Logistics Việt Nam 
trước Cơ hội và Thách thức từ Hiệp định CPTPP

Tài liệu Hội thảo được đính kèm dưới đây: Link PDF