CHƯƠNG TRÌNH AUSTRALIA HỖ TRỢ CẢI CÁCH KINH TẾ VIỆT NAM (Aus4Reform)

Ấn phẩm - Báo cáo

16/8/2018

Chiến lược bình đằng giới 2016- 2020 của Australia tại Việt Nam

Chiến lược bình đằng giới 2016- 2020 của Australia tại Việt Nam

CHIẾN LƯỢC BÌNH ĐẲNG GIỚI 2016 - 2020 CỦA AUSTRALIA TẠI VIỆT NAM

Chiến lược Bình đẳng Giới và Trao quyền cho Phụ nữ của Bộ ngoại giao và Thương mại Australia trên toàn cầu.

Được Bộ trưởng nữ đầu tiên của Bộ ngoại giao và Thương mại Australia Bà Julie Bishop công bố vào tháng 2 năm 2016  

Chiến lược này đưa ra cam kết của Australia về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ trong chính sách đối ngoại, ngoại giao kinh tế và các chương trình phát triển 

Lần đầu tiên đặt ra mục tiêu 80% các chương trình, bất kể mục đích là gì, sẽ phải sử lý vấn đề giới trong quá trình thực hiện

XEM NGAY