CHƯƠNG TRÌNH AUSTRALIA HỖ TRỢ CẢI CÁCH KINH TẾ VIỆT NAM (Aus4Reform)

Ấn phẩm - Báo cáo

15/1/2021

Báo cáo Kinh doanh tại Việt Nam: Đánh giá của các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ

Báo cáo Kinh doanh tại Việt Nam: Đánh giá của các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ

Báo cáo Kinh doanh tại Việt Nam: Đánh giá của các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ

Tỷ lệ phụ nữ làm chủ doanh nghiệp là một trong các tiêu chí đánh giá thành tựu bình đẳng giới của một quốc gia. Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011- 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã đặt ra mục tiêu “Tỷ lệ nữ làm chủ doanh nghiệp đạt 30% vào năm 2015 và từ 35% trở lên vào năm 2020”, tuy nhiên đạt được mục tiêu này là thách thức rất lớn. Các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ được ghi nhận có đóng góp ngày càng quan trọng cho nền kinh tế và xã hội, tuy nhiên họ vẫn phải đương đầu với rất nhiều khó khăn trong kinh doanh và định kiến xã hội.

 Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), trong khuôn khổ Dự án Tăng cường tiếng nói của doanh nghiệp trong việc giám sát và thực hiện tái cơ cấu kinh tế (thuộc Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam – Aus4Reform) đã thực hiện nghiên cứu nhằm tìm hiểu thực trạng về môi trường kinh doanh dành cho các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tại Việt Nam. Nghiên cứu này nhận diện các vấn đề về môi trường kinh doanh mà doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ đang gặp phải và đưa ra các khuyến nghị để góp phần thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp nữ phát triển. 

XEM NGAY