CHƯƠNG TRÌNH AUSTRALIA HỖ TRỢ CẢI CÁCH KINH TẾ VIỆT NAM (Aus4Reform)

Ấn phẩm - Báo cáo

13/3/2019

Báo cáo nghiên cức cơ chế phối hợp phát triển vùng kinh tế trọng điểm ở Việt Nam

Báo cáo nghiên cức cơ chế phối hợp phát triển vùng kinh tế trọng điểm ở Việt Nam

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU CƠ CHẾ PHỐI HỢP PHÁT TRIỂN VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM Ở VIỆT NAM

Bắt đầu từ năm 1991, ý tưởng hình thành các tam giác phát triển dựa trên những ưu thế vượt trội về vị trí địa lý và kinh tế để hình thành các cực tăng trưởng đã bắt đầu manh nha ở Việt Nam. Đến nay, trên cả nước đã hình thành 4 vùng KTTĐ gồm vùng KTTĐ Bắc bộ, vùng KTTĐ miền Trung, vùng KTTĐ phía Nam và vùng KTTĐ vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Sau hơn 20 năm phát triển, các vùng KTTĐ đã đạt được một số thành tựu quan trọng về tăng trưởng kinh tế, giá trị hàng hóa xuất khẩu, thu ngân sách nhà nước và thu hút đầu tư FDI,...

XEM NGAY