CHƯƠNG TRÌNH AUSTRALIA HỖ TRỢ CẢI CÁCH KINH TẾ VIỆT NAM (Aus4Reform)

Ấn phẩm - Báo cáo

13/3/2019

Chính sách thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến thực phẩm ở Việt Nam

Chính sách thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến thực phẩm ở Việt Nam

CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN THỰC PHẨM Ở VIỆT NAM

Với lợi thế phát triển nông nghiệp và những thành quả phát triển ngành nông nghiệp hiện nay, Việt Nam là quốc gia có rất nhiều tiềm năng phát triển ngành công nghiệp chế biến thực phẩm. Đặc biệt, cơ hội phát triển ngành đang rộng mở với những cam kết hội nhập kinh tế quốc tế mới, đầy tiềm năng như Việt Nam-EU, CPTPP và mức sống người dân, đặc biệt ở thành thị đã được nâng lên đáng kể. Báo cáo nghiên cứu này nghiên cứu về phát triển ngành công nghiệp chế biến thực phẩm ở Việt Nam, được thực hiện theo đặt hàng của Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng.

XEM NGAY