CHƯƠNG TRÌNH AUSTRALIA HỖ TRỢ CẢI CÁCH KINH TẾ VIỆT NAM (Aus4Reform)

Ấn phẩm - Báo cáo

13/3/2019

Giải pháp tăng cường khả năng chống chịu của nền kinh tế Việt Nam

Giải pháp tăng cường khả năng chống chịu của nền kinh tế Việt Nam

GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU CỦA NỀN KINH TẾ VIỆT NAM

Sau hơn 30 năm Đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận trong phát triển kinh tế - xã hội nói chung và tăng trưởng kinh tế nói riêng. Tăng trưởng kinh tế được duy trì liên tục, đặc biệt là trong giai đoạn 1990-2006 (trung bình đạt 7,44%/năm). Đi kèm với tăng trưởng kinh tế là việc huy động các nguồn lực cho tăng trưởng, trình độ, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, đời sống của người dân được cải thiện rõ rệt. Việt Nam cũng sớm vượt ngưỡng thu nhập thấp, trở thành nước thu nhập trung bình thấp vào năm 2008.

XEM NGAY