CHƯƠNG TRÌNH AUSTRALIA HỖ TRỢ CẢI CÁCH KINH TẾ VIỆT NAM (Aus4Reform)

10/7/2018

Tổng quan cơ cấu quản lý Chương trình

Tổng quan cơ cấu quản lý Chương trình

 

Sơ đồ Tổng quan cơ cấu quản lý chương trình
Sơ đồ Tổng quan cơ cấu quản lý chương trình

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm điều phối, quản lý tài chính, báo cáo, giám sát, đánh giá và truyền thông chung đối với Chương trình Aus4Reform. Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, điều phối và hướng dẫn thực hiện Chương trình tái cơ cấu kinh tế tổng thể (MPER). Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao CIEM chủ trì thực hiện nhiệm vụ này.

CIEM chịu trách nhiệm trước Chính phủ Việt Nam và DFAT về việc thực hiện Chương trình Aus4Reform. Viện trưởng CIEM (hoặc đại diện được chỉ định) là Giám đốc Quốc gia của Chương trình Aus4Reform. 

DFAT tham gia vào quá trình lập kế hoạch và các quyết định chiến lược của Chương trình bao gồm việc ban hành Cẩm nang hướng dẫn thực hiện Chương trình (OM), các nhân sự chủ chốt của Văn phòng Hỗ trợ Chương trình (PSU) và Nhóm Cố vấn cấp cao (SAG), các quyết định về việc sử dụng Quỹ Linh hoạt. DFAT chịu trách nhiệm tuyển dụng Chuyên gia quốc tế cấp cao về chính sách (SPA) để hỗ trợ việc thực hiện Chương trình.

Ban Điều phối Chương trình được thành lập để đảm bảo việc điều phối, thực hiện, thảo luận chính sách và chia sẻ thông tin có hiệu quả giữa các hoạt động và cấu phần khác nhau của Chương trình. Thành viên của Ban Điều phối Chương trình bao gồm Giám đốc Chương trình và các Giám đốc Cấu phần. Đại diện của DFAT và SAG cũng được mời tham dự. Giám đốc Chương trình có thể mời các cơ quan khác (như cơ quan của Đảng và Quốc hội) tham dự cuộc họp Ban Điều phối với tư cách quan sát viên. Ban Điều phối Chương trình họp ít nhất sáu tháng một lần để rà soát tiến độ, các vấn đề thực hiện và khi cần thiết, hướng dẫn các vấn đề ưu tiên của Chương trình.

Quản lý các cấu phần

Các Cơ quan chịu trách nhiệm và giải trình đối với việc thực hiện hoạt động thuộc cấu phần của mình. CIEM chịu trách nhiệm điều phối chung về Chương trình cũng như việc thực hiện Quỹ Linh hoạt. Các tiêu thức để phân bổ nguồn lực Quỹ Linh hoạt được qui định tại Thỏa thuận Tài trợ và Cẩm nang hướng dẫn thực hiện Chương trình. Nhóm Cố vấn cấp cao (SAG), Chuyên gia quốc tế cấp cao về chính sách (SPA) hỗ trợ việc rà soát và hoàn thiện các đề xuất sử dụng nguồn lực Quỹ linh hoạt.

Các Cơ quan chỉ định Giám đốc Cấu phần chịu trách nhiệm về nguồn lực và nhân sự của cấu phần mình.

Giám đốc Cấu phần chịu trách nhiệm xây dựng các kế hoạch hoạt động hàng năm, ngân sách và các Báo cáo kết quả phù hợp với qui định tại Cẩm nang hướng dẫn thực hiện Chương trình.

Từng Cấu phần cần đảm bảo sự tuân thủ thực hiện các qui định về quản lý tài chính, tính minh bạch và yêu cầu báo cáo của Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Australia.

Các nhóm hỗ trợ Chương trình

Giám đốc Chương trình và các Giám đốc Cấu phần được hỗ trợ bởi Nhóm Cố vấn cấp cao (SAG), Chuyên gia quốc tế cấp cao về chính sách (SPA) và Văn phòng Hỗ trợ Chương trình (PSU). Điều khoản tham chiếu chi tiết của các nhân sự hỗ trợ được qui định tại Thỏa thuận Tài trợ của Chương trình.