CHƯƠNG TRÌNH AUSTRALIA HỖ TRỢ CẢI CÁCH KINH TẾ VIỆT NAM (Aus4Reform)

Thông Báo

Ngày Đăng : 2/11/2020

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam do Chính phủ Australia tài trợ cần tuyển 04 chuyên gia tư vấn trong nước hỗ trợ Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ thực hiện Báo cáo “Kiến tạo môi trường kinh doanh thuận lợi để thúc đẩy doanh nghiệp trong hệ thống thực phẩm thành phố Cần Thơ nâng cao hiệu quả sản xuất và cung cấp thực phẩm có giá trị dinh dưỡng và hàm lượng giá trị gia tăng cao trong điều kiện ảnh hưởng bởi COVID-19”.

Nội dung chi tiết: Xin xem Điều khoản tham chiếu đính kèm

Hồ sơ yêu cầu đối với chuyên gia tư vấn trong nước

 • Lý lịch khoa học của chuyên gia tư vấn;
 • Chi tiết liên hệ của chuyên gia tư vấn.

Các ứng viên quan tâm xin mời nộp hồ sơ tới:

Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ

09 Hải Thượng Lãn Ông, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Việt Nam

Email: trantoloan908@gmail.com

Thời hạn nộp hồ sơ: trước 17.00 ngày 16/11/2020.


Ngày Đăng : 8/9/2020

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

Trong khuôn khổ Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam
(Chương trình Aus4Reform), Dự án Hỗ trợ sáng kiến cải cách cần tuyển 07 chuyên
gia tư vấn trong nước để hỗ trợ Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
(CIEM) xây dựng “Thúc đẩy phục hồi kinh tế và cải cách thể chế sau đại dịch
COVID-19: Đề xuất cho Việt Nam
”.

Nội dung nghiên cứu: Xin xem file đính kèm

Các ứng cử viên nộp hồ sơ về địa chỉ:

Chị Nguyến Linh Hương
Ban Nghiên cứu tổng hợp
Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
68 Phan Đình Phùng, Hà Nội, Việt Nam
Email: ntlhuong166@gmail.com
Tel: 096 1435636
Thời hạn nộp hồ sơ: Trước 17 giờ ngày 22 tháng 9 năm 2020.


Ngày Đăng : 15/6/2020

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

Trong khuôn khổ hoạt động của Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam, Vụ Kinh tế - Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cần tuyển 03 chuyên gia tư vấn trong nước hỗ trợ Vụ phục vụ nghiên cứu xây dựng Báo cáo giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

Nội dung chi tiết: Xin xem Điều khoản tham chiếu (TOR) đính kèm

Hồ sơ yêu cầu đối với chuyên gia tư vấn trong nước

- Lý lịch khoa học của chuyên gia tư vấn;

- Chi tiết liên hệ của chuyên gia tư vấn.

Các ứng viên quan tâm xin mời nộp hồ sơ tới:

Vụ Kinh tế - Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Đường Bắc Sơn, Ba Đình, Hà Nội

Email: ng.phonglan87@gmail.com

Thời hạn nộp hồ sơ: Trước 17 giờ ngày 03 tháng 7 năm 2020.


Ngày Đăng : 5/6/2020

Tuyển chuyên gia tư vấn trong nước

Tuyển chuyên gia tư vấn trong nước

Trong khuôn khổ Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam (AUS4REFORM), Viện Nghiên cứu kinh tế Trung ương cần tuyển 06 chuyên gia tư vấn trong nước để thực hiện báo cáo “Thực hiện hiệu quả Hiệp định Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) gắn với cải thiện tính tự chủ của nền kinh tế: Yêu cầu hoàn thiện thể chế thương mại và đầu tư ở Việt Nam”.

Nội dung nghiên cứu: Xin xem file đính kèm

Các ứng viên quan tâm xin mời nộp hồ sơ tới:

Ban Nghiên cứu Tổng hợp

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

68 Phan Đình Phùng, Hà Nội, Việt Nam

Email: maido@mpi.gov.vn

Tel: 08044135                  Fax: (84) 4 38456795

Thời hạn nộp hồ sơ: Trước 08 giờ ngày 21 tháng 06 năm 2020.


Ngày Đăng : 2/6/2020

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

Dự án “Hỗ trợ sáng kiến cải cách” thuộc Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam do Chính phủ Australia tài trợ cần tuyển 04 chuyên gia tư vấn trong nước hỗ trợ Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) thực hiện Báo cáo “Quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của DNNN theo cơ chế thị trường”.

Nội dung chi tiết: Xin xem Điều khoản tham chiếu (TOR) đính kèm

Hồ sơ yêu cầu đối với chuyên gia tư vấn trong nước

 • Lý lịch khoa học của chuyên gia tư vấn;
 • Chi tiết liên hệ của chuyên gia tư vấn.

Các ứng viên quan tâm xin mời nộp hồ sơ tới:

Chương trình Aus4reforms

68 Phan Đình Phùng, Hà Nội, Việt Nam

Các thông tin và câu hỏi xin liên hệ chị Phạm Thị Thanh Hồng tại số điện thoại 02438453786, email: thanhhongpham@mpi.gov.vn

Thời hạn nộp hồ sơ: 17 giờ ngày 30 tháng 06 năm 2020.

 


Ngày Đăng : 1/6/2020

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

Trong khuôn khổ Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam
(Chương trình Aus4Reform), Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương cần
tuyển 04 chuyên gia tư vấn trong nước để hỗ trợ Viện (CIEM) xây dựng “Nhận
diện kết quả, vấn đề và kiến nghị cải cách môi trường kinh doanh
”.

Nội dung nghiên cứu: Xin xem file đính kèm

Các ứng cử viên nộp hồ sơ về địa chỉ:

Ban Môi trường kinh doanh và Năng lực cạnh tranh Việt Nam
Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
68 Phan Đình Phùng, Hà Nội, Việt Nam
Email: yenhoang@mpi.gov.vn
Tel: 024 38453786 Fax: (84) 4 38456795
Thời hạn nộp hồ sơ: Trước 17 giờ ngày 15 tháng 6 năm 2020.


Ngày Đăng : 1/6/2020

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

Dự án “Hỗ trợ sáng kiến cải cách” thuộc Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam do Chính phủ Australia tài trợ cần tuyển 05 chuyên gia tư vấn trong nước hỗ trợ Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) thực hiện Báo cáo Nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực thông qua phát triển thị trường các yếu tố sản xuất nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Việt Nam: Nghiên cứu sâu thị trường lao động”.

Nội dung chi tiết: Xin xem Điều khoản tham chiếu (TOR) đính kèm

Hồ sơ yêu cầu đối với chuyên gia tư vấn trong nước

 • Lý lịch khoa học của chuyên gia tư vấn;
 • Chi tiết liên hệ của chuyên gia tư vấn.

Các ứng viên quan tâm xin mời nộp hồ sơ tới:

Chương trình Aus4reforms

68 Phan Đình Phùng, Hà Nội, Việt Nam

Các thông tin và câu hỏi xin liên hệ chị Nguyễn Thị Hoa Ly  tại email: hoaly@mpi.gov.vn

Thời hạn nộp hồ sơ: 17 giờ ngày 30 tháng 06 năm 2020.


Ngày Đăng : 11/5/2020

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

Dự án “Hỗ trợ sáng kiến cải cách” thuộc Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam do Chính phủ Australia tài trợ cần tuyển 03 chuyên gia tư vấn trong nước hỗ trợ Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) thực hiện Báo cáo Nghiên cứu các vấn đề về giới trong di cư trong nước và tái cơ cấu kinh tế ở Việt Nam .

Nội dung chi tiết: Xin xem Điều khoản tham chiếu (TOR) đính kèm

Hồ sơ yêu cầu đối với chuyên gia tư vấn trong nước

 • Lý lịch khoa học của chuyên gia tư vấn;
 • Chi tiết liên hệ của chuyên gia tư vấn.

Các ứng viên quan tâm xin mời nộp hồ sơ tới:

Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam (AUS4REFORM)

68 Phan Đình Phùng, Hà Nội, Việt Nam

Email: cuonghgv@mpi.gov.vn

Tel: 08044460                 Fax: (84) 4 38456795

Thời hạn nộp hồ sơ: trước 17.00 ngày 29/05/2020.


Ngày Đăng : 8/5/2020

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

Dự án “ Hỗ trợ sáng kiến cải cách” thuộc Chương trình Australia hỗ trợ cải cách
kinh tế Việt Nam do Chính phủ Australia tài trợ cần tuyển 04 chuyên gia tư vấn
trong nước hỗ trợ Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) thực
hiện Báo cáo “ Kinh tế vĩ mô quý II năm 2012 ”.
Nội dung chi tiết: Xin xem Điều khoản tham chiếu (TOR) đính kèm
Hồ sơ yêu cầu đối với chuyên gia tư vấn trong nước
- Lý lịch khoa học của chuyên gia tư vấn;
- Chi tiết liên hệ của chuyên gia tư vấn.

Các ứng viên quan tâm xin mời nộp hồ sơ tới:
Chị Trần Bình Minh
Ban Nghiên cứu tổng hợp
Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

Các thông tin và câu hỏi xin liên hệ chị Trần Bình Minh tại số điện thoại
08044135, email: tbminh@mpi.gov.vn
Thời hạn nộp hồ sơ: 17 giờ ngày 28 tháng 5 năm 2020.


Ngày Đăng : 17/4/2020

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Tên bên mời thầu:1  Văn phòng Hỗ trợ Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam.

Địa chỉ:2.68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại/fax/email: doha.7308@gmail.com

Mã số thuế:  0108055484

 

                                   NỘI DUNG THÔNG BÁO

 1. Thông tin về gói thầu
 • Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ truyền thông qua báo/tạp chí cho các hoạt động của Chương trình Aus4Reform
 • Nội dung chính của gói thầu: Đưa tin, đăng tải các bài viết trên các báo/tạp chí chuyên ngành; Làm đầu mối điều phối mời các cơ quan báo chí tham dự đưa tin và đăng tải bài viết về các Hội thảo/sự kiện của Chương trình Aus4Reform
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: 01 năm, dự kiến bắt đầu từ tháng 5/2020 đến tháng 5/2021
 •  Nguồn vốn: ODA không hoàn lại của Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT)
 •  Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu theo hình thức chỉ định thầu đối với gói thầu có giá trị < 500 triệu đồng.  
 •  Phương thức lựa chọn nhà thầu: Đánh giá dựa trên báo giá

 

    2.  Thông tin về nhà thầu trúng thầu:

 • Tên nhà thầu trúng thầu: Tạp chí Kinh tế và Dự báo

Địa chỉ: 65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội

 •  Giá đề nghị trúng thầu: 220.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm hai mươi triệu đồng)
 •  Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
 •  Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.

 

3. Các công ty tham gia dự thầu nhưng không trúng thầu

 1.  

Tên công ty

Lý do không trúng thầu

 1.  

Tạp chí Giao thông vận tải

Có giá dự thầu cao hơn so với ngân sách dự kiến của bên mời thầu

 1.  

Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Có giá dự thầu cao hơn so với ngân sách dự kiến của bên mời thầu.

 

Hà Nội , ngày 17 tháng 4  năm 2020

Đại diện hợp pháp của bên mời thầu

 

Trần Thị Hồng Minh            

Giám đốc Chương trình