CHƯƠNG TRÌNH AUSTRALIA HỖ TRỢ CẢI CÁCH KINH TẾ VIỆT NAM (Aus4Reform)

Thông Báo

Ngày Đăng : 26/8/2021

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

Dự án “Hỗ trợ sáng kiến cải cách” thuộc Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam do Chính phủ Australia tài trợ cần tuyển 02 chuyên gia tư vấn trong nước hỗ trợ Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) thực hiện các công viêc sau:

 • Thiết kế bảng hỏi cho các đối tượng cơ quan quản lý tại địa phương, doanh nghiệp.
 • Gửi bảng hỏi và thu thập thông tin.
 • Nhập số liệu.

để làm đầu vào cho báo cáo “Nâng cao chất lượng chỉ số môi trường kinh doanh: kết quả, bài học và hàm ý cải cách giai đoạn 2021-2025, định hướng 2030”.

Nội dung chi tiết: Xin xem Điều khoản tham chiếu (TOR) đính kèm

Hồ sơ yêu cầu đối với chuyên gia tư vấn trong nước

·  Lý lịch khoa học của chuyên gia tư vấn;

·  Chi tiết liên hệ của chuyên gia tư vấn.

Các ứng viên quan tâm xin mời nộp hồ sơ tới:

Chương trình Aus4reforms

68 Phan Đình Phùng, Hà Nội, Việt Nam

Các thông tin và câu hỏi xin liên hệ chị Nguyễn Thị Kim Chi tại số điện thoại 098.330.1750, email: kimchi@mpi.gov.vn

Thời hạn nộp hồ sơ: 17 giờ ngày 04 tháng 09 năm 2021.


Ngày Đăng : 1/6/2021

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam do Chính phủ Australia tài trợ cần tuyển 03 chuyên gia tư vấn trong nước hỗ trợ  Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương để xây dựng Báo cáo Cải thiện các chỉ số môi trường kinh doanh: kết quả đạt được, bài học và định hướng cải cách giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn 2030.

Nội dung chi tiết: Xin xem Điều khoản tham chiếu (TOR) đính kèm

Hồ sơ yêu cầu đối với chuyên gia tư vấn trong nước

 • Lý lịch khoa học của chuyên gia tư vấn;
 • Chi tiết liên hệ của chuyên gia tư vấn.

Các ứng viên quan tâm xin mời nộp hồ sơ tới:

Ban Môi trường kinh doanh và Năng lực cạnh tranh

68 Phan Đình Phùng, Hà Nội, Việt Nam

Các thông tin và câu hỏi xin liên hệ chị Nguyễn Thị Kim Chi  tại email: chinguyen.ciem@gmail.com

Thời hạn nộp hồ sơ: 16.30 giờ ngày 30 tháng 06 năm 2021.


Ngày Đăng : 1/6/2021

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

Dự án Hỗ trợ sáng kiến cải cách thuộc Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam do Chính phủ Australia tài trợ cần tuyển 04 chuyên gia tư vấn trong nước hỗ trợ  Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương  thực hiện Báo cáo Nghiên cứu vấn đề lao động trong chuyển đổi số: Thách thức và giải pháp

Nội dung chi tiết: Xin xem Điều khoản tham chiếu (TOR) đính kèm

Hồ sơ yêu cầu đối với chuyên gia tư vấn trong nước

- Lý lịch khoa học của chuyên gia tư vấn;

- Chi tiết liên hệ của chuyên gia tư vấn.

Các ứng viên quan tâm xin mời nộp hồ sơ tới:

Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam (AUS4REFORM)

68 Phan Đình Phùng, Hà Nội, Việt Nam

Email: cuonghgv@mpi.gov.vn

Tel: 08044460                 Fax: (84) 4 38456795

Thời hạn nộp hồ sơ: trước ngày 15/6/2021.


Ngày Đăng : 1/6/2021

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

Dự án “Hỗ trợ sáng kiến cải cách” thuộc Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam do Chính phủ Australia tài trợ cần tuyển 03 chuyên gia tư vấn trong nước hỗ trợ Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) thực hiện Báo cáo “Nâng cao năng lực của khu vực tư nhân Việt Nam”.

Nội dung chi tiết: Xin xem Điều khoản tham chiếu (TOR) đính kèm

Hồ sơ yêu cầu đối với chuyên gia tư vấn trong nước

 • Lý lịch khoa học của chuyên gia tư vấn;
 • Chi tiết liên hệ của chuyên gia tư vấn.

Các ứng viên quan tâm xin mời nộp hồ sơ tới:

Chương trình Aus4reforms

68 Phan Đình Phùng, Hà Nội, Việt Nam

Các thông tin và câu hỏi xin liên hệ chị Phạm Thị Thanh Hồng tại số điện thoại 02438453786, email: thanhhongpham@mpi.gov.vn

Thời hạn nộp hồ sơ: 17 giờ ngày 30 tháng 06 năm 2021.


Ngày Đăng : 17/5/2021

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam do Chính phủ Australia tài trợ cần tuyển 03 chuyên gia tư vấn trong nước hỗ trợ  Ban Kinh tế Trung ương  thực hiện Báo cáo Nghiên cứu Đánh giá tình hình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.

Nội dung chi tiết: Xin xem Điều khoản tham chiếu (TOR) đính kèm

Hồ sơ yêu cầu đối với chuyên gia tư vấn trong nước

 • Lý lịch khoa học của chuyên gia tư vấn;
 • Chi tiết liên hệ của chuyên gia tư vấn.

Các ứng viên quan tâm xin mời nộp hồ sơ tới:

Chương trình Aus4reforms

68 Phan Đình Phùng, Hà Nội, Việt Nam

Các thông tin và câu hỏi xin liên hệ chị Đỗ Thanh Hà  tại email: doha.7308@gmail.com

Thời hạn nộp hồ sơ: 17 giờ ngày 04 tháng 06 năm 2021.


Ngày Đăng : 5/5/2021

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam do Chính phủ Australia tài trợ cần tuyển 06 chuyên gia tư vấn trong nước hỗ trợ  Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương để xây dựng Báo cáo :”Thực hiện hiệu quả các quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ trong bối cảnh hội nhập kinh tế và chuyển đổi số”  

Nội dung chi tiết: Xin xem Điều khoản tham chiếu (TOR) đính kèm

Hồ sơ yêu cầu đối với chuyên gia tư vấn trong nước

 • Lý lịch khoa học của chuyên gia tư vấn;
 • Chi tiết liên hệ của chuyên gia tư vấn.

Các ứng viên quan tâm xin mời nộp hồ sơ tới:

Ban Môi trường kinh doanh và Năng lực cạnh tranh

68 Phan Đình Phùng, Hà Nội, Việt Nam

Các thông tin và câu hỏi xin liên hệ chị Lê Mai Anh

tại email: lemaianh8291@gmail.com

Thời hạn nộp hồ sơ: 16.30 giờ ngày 26 tháng 05 năm 2021.


Ngày Đăng : 3/5/2021

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam do Chính phủ Australia tài trợ cần tuyển 04 chuyên gia tư vấn trong nước hỗ trợ  Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương để xây dựng Báo cáo: “Kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm 2021”.

Nội dung chi tiết: Xin xem Điều khoản tham chiếu (TOR) đính kèm

Hồ sơ yêu cầu đối với chuyên gia tư vấn trong nước

 • Lý lịch khoa học của chuyên gia tư vấn;
 • Chi tiết liên hệ của chuyên gia tư vấn.

Các ứng viên quan tâm xin mời nộp hồ sơ tới:

Ban Môi trường kinh doanh và Năng lực cạnh tranh

68 Phan Đình Phùng, Hà Nội, Việt Nam

Các thông tin và câu hỏi xin liên hệ chị Đỗ Thị Lê Mai

tại email: maido@mpi.gov.com

Thời hạn nộp hồ sơ: 16.30 giờ ngày 13 tháng 05 năm 2021.


Ngày Đăng : 3/5/2021

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam do Chính phủ Australia tài trợ cần tuyển 08 chuyên gia tư vấn trong nước hỗ trợ  Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương để xây dựng Báo cáo:” Tái cơ cấu các ngành kinh tế hướng đến hình thành cụm ngành công nghiệp và tăng khả năng chống chịu của nền kinh tế trước bối cảnh hội nhập: Nghiên cứu trường hợp tại Việt Nam”

Nội dung chi tiết: Xin xem Điều khoản tham chiếu (TOR) đính kèm

Hồ sơ yêu cầu đối với chuyên gia tư vấn trong nước

 • Lý lịch khoa học của chuyên gia tư vấn;
 • Chi tiết liên hệ của chuyên gia tư vấn.

Các ứng viên quan tâm xin mời nộp hồ sơ tới:

Ban Nghiên cứu Kinh tế ngành và lĩnh vực, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

68 Phan Đình Phùng, Hà Nội, Việt Nam

Các thông tin và câu hỏi xin liên hệ chị Nguyễn Thanh Huyền  tại email: thanhhuyen318@gmail.com

Thời hạn nộp hồ sơ: 16.30 giờ ngày 14 tháng 05 năm 2021.


Ngày Đăng : 1/5/2021

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

Trong khuôn khổ hoạt động của Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam, Vụ Kinh tế - Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cần tuyển 03 chuyên gia tư vấn trong nước hỗ trợ Vụ phục vụ Nghiên cứu sửa đổi Luật Đất đai

Nội dung chi tiết: Xin xem Điều khoản tham chiếu (TOR) đính kèm

Hồ sơ yêu cầu đối với chuyên gia tư vấn trong nước

 • Lý lịch khoa học của chuyên gia tư vấn;
 • Chi tiết liên hệ của chuyên gia tư vấn.

Các ứng viên quan tâm xin mời nộp hồ sơ tới:

Vụ Kinh tế - Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Đường Bắc Sơn, Ba Đình, Hà Nội

Email: ng.phonglan87@gmail.com

Thời hạn nộp hồ sơ: Trước 17 giờ ngày 15 tháng 5 năm 2021.


Ngày Đăng : 1/5/2021

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

Trong khuôn khổ hoạt động của Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam, Vụ Kinh tế - Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cần tuyển 03 chuyên gia tư vấn trong nước hỗ trợ Vụ phục vụ Nghiên cứu sửa đổi Luật Dầu khí

Nội dung chi tiết: Xin xem Điều khoản tham chiếu (TOR) đính kèm

Hồ sơ yêu cầu đối với chuyên gia tư vấn trong nước

 • Lý lịch khoa học của chuyên gia tư vấn;
 • Chi tiết liên hệ của chuyên gia tư vấn.

Các ứng viên quan tâm xin mời nộp hồ sơ tới:

Vụ Kinh tế - Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Đường Bắc Sơn, Ba Đình, Hà Nội

Email: ng.phonglan87@gmail.com

Thời hạn nộp hồ sơ: Trước 17 giờ ngày 15 tháng 5 năm 2021.