CHƯƠNG TRÌNH AUSTRALIA HỖ TRỢ CẢI CÁCH KINH TẾ VIỆT NAM (Aus4Reform)

Thông Báo

Ngày Đăng : 1/6/2021

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam do Chính phủ Australia tài trợ cần tuyển 03 chuyên gia tư vấn trong nước hỗ trợ  Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương để xây dựng Báo cáo Cải thiện các chỉ số môi trường kinh doanh: kết quả đạt được, bài học và định hướng cải cách giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn 2030.

Nội dung chi tiết: Xin xem Điều khoản tham chiếu (TOR) đính kèm

Hồ sơ yêu cầu đối với chuyên gia tư vấn trong nước

 • Lý lịch khoa học của chuyên gia tư vấn;
 • Chi tiết liên hệ của chuyên gia tư vấn.

Các ứng viên quan tâm xin mời nộp hồ sơ tới:

Ban Môi trường kinh doanh và Năng lực cạnh tranh

68 Phan Đình Phùng, Hà Nội, Việt Nam

Các thông tin và câu hỏi xin liên hệ chị Nguyễn Thị Kim Chi  tại email: chinguyen.ciem@gmail.com

Thời hạn nộp hồ sơ: 16.30 giờ ngày 30 tháng 06 năm 2021.


Ngày Đăng : 1/6/2021

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

Dự án Hỗ trợ sáng kiến cải cách thuộc Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam do Chính phủ Australia tài trợ cần tuyển 04 chuyên gia tư vấn trong nước hỗ trợ  Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương  thực hiện Báo cáo Nghiên cứu vấn đề lao động trong chuyển đổi số: Thách thức và giải pháp

Nội dung chi tiết: Xin xem Điều khoản tham chiếu (TOR) đính kèm

Hồ sơ yêu cầu đối với chuyên gia tư vấn trong nước

- Lý lịch khoa học của chuyên gia tư vấn;

- Chi tiết liên hệ của chuyên gia tư vấn.

Các ứng viên quan tâm xin mời nộp hồ sơ tới:

Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam (AUS4REFORM)

68 Phan Đình Phùng, Hà Nội, Việt Nam

Email: cuonghgv@mpi.gov.vn

Tel: 08044460                 Fax: (84) 4 38456795

Thời hạn nộp hồ sơ: trước ngày 15/6/2021.


Ngày Đăng : 1/6/2021

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

Dự án “Hỗ trợ sáng kiến cải cách” thuộc Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam do Chính phủ Australia tài trợ cần tuyển 03 chuyên gia tư vấn trong nước hỗ trợ Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) thực hiện Báo cáo “Nâng cao năng lực của khu vực tư nhân Việt Nam”.

Nội dung chi tiết: Xin xem Điều khoản tham chiếu (TOR) đính kèm

Hồ sơ yêu cầu đối với chuyên gia tư vấn trong nước

 • Lý lịch khoa học của chuyên gia tư vấn;
 • Chi tiết liên hệ của chuyên gia tư vấn.

Các ứng viên quan tâm xin mời nộp hồ sơ tới:

Chương trình Aus4reforms

68 Phan Đình Phùng, Hà Nội, Việt Nam

Các thông tin và câu hỏi xin liên hệ chị Phạm Thị Thanh Hồng tại số điện thoại 02438453786, email: thanhhongpham@mpi.gov.vn

Thời hạn nộp hồ sơ: 17 giờ ngày 30 tháng 06 năm 2021.


Ngày Đăng : 17/5/2021

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam do Chính phủ Australia tài trợ cần tuyển 03 chuyên gia tư vấn trong nước hỗ trợ  Ban Kinh tế Trung ương  thực hiện Báo cáo Nghiên cứu Đánh giá tình hình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.

Nội dung chi tiết: Xin xem Điều khoản tham chiếu (TOR) đính kèm

Hồ sơ yêu cầu đối với chuyên gia tư vấn trong nước

 • Lý lịch khoa học của chuyên gia tư vấn;
 • Chi tiết liên hệ của chuyên gia tư vấn.

Các ứng viên quan tâm xin mời nộp hồ sơ tới:

Chương trình Aus4reforms

68 Phan Đình Phùng, Hà Nội, Việt Nam

Các thông tin và câu hỏi xin liên hệ chị Đỗ Thanh Hà  tại email: doha.7308@gmail.com

Thời hạn nộp hồ sơ: 17 giờ ngày 04 tháng 06 năm 2021.


Ngày Đăng : 1/5/2021

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

Trong khuôn khổ hoạt động của Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam, Vụ Kinh tế - Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cần tuyển 03 chuyên gia tư vấn trong nước hỗ trợ Vụ phục vụ Nghiên cứu sửa đổi Luật Đất đai

Nội dung chi tiết: Xin xem Điều khoản tham chiếu (TOR) đính kèm

Hồ sơ yêu cầu đối với chuyên gia tư vấn trong nước

 • Lý lịch khoa học của chuyên gia tư vấn;
 • Chi tiết liên hệ của chuyên gia tư vấn.

Các ứng viên quan tâm xin mời nộp hồ sơ tới:

Vụ Kinh tế - Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Đường Bắc Sơn, Ba Đình, Hà Nội

Email: ng.phonglan87@gmail.com

Thời hạn nộp hồ sơ: Trước 17 giờ ngày 15 tháng 5 năm 2021.


Ngày Đăng : 1/5/2021

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

Trong khuôn khổ hoạt động của Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam, Vụ Kinh tế - Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cần tuyển 03 chuyên gia tư vấn trong nước hỗ trợ Vụ phục vụ Nghiên cứu sửa đổi Luật Dầu khí

Nội dung chi tiết: Xin xem Điều khoản tham chiếu (TOR) đính kèm

Hồ sơ yêu cầu đối với chuyên gia tư vấn trong nước

 • Lý lịch khoa học của chuyên gia tư vấn;
 • Chi tiết liên hệ của chuyên gia tư vấn.

Các ứng viên quan tâm xin mời nộp hồ sơ tới:

Vụ Kinh tế - Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Đường Bắc Sơn, Ba Đình, Hà Nội

Email: ng.phonglan87@gmail.com

Thời hạn nộp hồ sơ: Trước 17 giờ ngày 15 tháng 5 năm 2021.


Ngày Đăng : 1/5/2021

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

Trong khuôn khổ hoạt động của Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam, Vụ Kinh tế - Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cần tuyển 03 chuyên gia tư vấn trong nước hỗ trợ Vụ phục vụ Nghiên cứu sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm

Nội dung chi tiết: Xin xem Điều khoản tham chiếu (TOR) đính kèm

Hồ sơ yêu cầu đối với chuyên gia tư vấn trong nước

 • Lý lịch khoa học của chuyên gia tư vấn;
 • Chi tiết liên hệ của chuyên gia tư vấn.

Các ứng viên quan tâm xin mời nộp hồ sơ tới:

Vụ Kinh tế - Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Đường Bắc Sơn, Ba Đình, Hà Nội

Email: ng.phonglan87@gmail.com

Thời hạn nộp hồ sơ: Trước 17 giờ ngày 15 tháng 5 năm 2021.


Ngày Đăng : 4/12/2020

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

Trong khuôn khổ Quỹ Linh hoạt của Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam do Chính phủ Australia tài trợ, Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố Hồ Chí Minh cần tuyển 07 chuyên gia tư vấn trong nước hỗ trợ Viện thực hiện Báo cáo Đánh giá tác động dịch Covid-19 đến hệ sinh thái ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh và giải pháp phát triển bền vững.

 • Lý lịch khoa học của chuyên gia tư vấn;
 • Chi tiết liên hệ của chuyên gia tư vấn.

Các ứng viên quan tâm xin mời nộp hồ sơ tới:

Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố Hồ Chí Minh  

Địa chỉ: 28 Lê Quý Đôn, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Các thông tin và câu hỏi xin liên hệ chị Nguyễn Thị Phương Hải tại email: haintp@ciis.org.vn

Thời hạn nộp hồ sơ: 17 giờ ngày 30 tháng 12 năm 2020.


Ngày Đăng : 2/11/2020

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam do Chính phủ Australia tài trợ cần tuyển 01 chuyên gia tư vấn trong nước hỗ trợ  Viện Kinh tế - Xã hội Cần Thơ thực hiện Báo cáo Xử lý số liệu từ hoạt động khảo sát 150 doanh nghiệp trong hệ thống thực phẩm và 50 đối tượng trong chuỗi cung ứng rau quả trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Nội dung chi tiết: Xin xem Điều khoản tham chiếu (TOR) đính kèm

Hồ sơ yêu cầu đối với chuyên gia tư vấn trong nước

 • Lý lịch khoa học của chuyên gia tư vấn;
 • Chi tiết liên hệ của chuyên gia tư vấn.

Các ứng viên quan tâm xin mời nộp hồ sơ tới:

Chương trình Aus4reforms

68 Phan Đình Phùng, Hà Nội, Việt Nam

Các thông tin và câu hỏi xin liên hệ chị Trần Tố Loan  tại email: trantoloan908@gmail.com

Thời hạn nộp hồ sơ: 17 giờ ngày 16 tháng 11 năm 2020.


Ngày Đăng : 2/11/2020

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam do Chính phủ Australia tài trợ cần tuyển 04 chuyên gia tư vấn trong nước hỗ trợ Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ thực hiện Báo cáo “Kiến tạo môi trường kinh doanh thuận lợi để thúc đẩy doanh nghiệp trong hệ thống thực phẩm thành phố Cần Thơ nâng cao hiệu quả sản xuất và cung cấp thực phẩm có giá trị dinh dưỡng và hàm lượng giá trị gia tăng cao trong điều kiện ảnh hưởng bởi COVID-19”.

Nội dung chi tiết: Xin xem Điều khoản tham chiếu đính kèm

Hồ sơ yêu cầu đối với chuyên gia tư vấn trong nước

 • Lý lịch khoa học của chuyên gia tư vấn;
 • Chi tiết liên hệ của chuyên gia tư vấn.

Các ứng viên quan tâm xin mời nộp hồ sơ tới:

Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ

09 Hải Thượng Lãn Ông, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Việt Nam

Email: trantoloan908@gmail.com

Thời hạn nộp hồ sơ: trước 17.00 ngày 16/11/2020.