CHƯƠNG TRÌNH AUSTRALIA HỖ TRỢ CẢI CÁCH KINH TẾ VIỆT NAM (Aus4Reform)

Thông Báo

Ngày Đăng : 16/9/2022

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam do Chính phủ Australia tài trợ cần tuyển 04 chuyên gia tư vấn trong nước hỗ trợ Ban Kinh tế Trung ương để xây dựng Báo cáo:” Nâng cao hiệu quả công tác đưa người Việt Nam đi lao động ở nước ngoài trong bối cảnh hậu Covid-19”.

Nội dung chi tiết: Xin xem Điều khoản tham chiếu (TOR) đính kèm

Hồ sơ yêu cầu đối với chuyên gia tư vấn trong nước

 • Lý lịch khoa học của chuyên gia tư vấn;
 • Chi tiết liên hệ của chuyên gia tư vấn.

Các ứng viên quan tâm xin mời nộp hồ sơ tới:

Vụ Kinh tế quốc tế và hội nhập

Ban Kinh tế Trung ương

Nhà A4 Nguyễn Cảnh Chân, Ba Đình, Hà Nội

Thời hạn nộp hồ sơ: 16.30 giờ ngày 03 tháng 10 năm 2022.


Ngày Đăng : 16/9/2022

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam do Chính phủ Australia tài trợ cần tuyển 04 chuyên gia tư vấn trong nước hỗ trợ Ban Kinh tế Trung ương để xây dựng Báo cáo:” Nâng cao hiệu quả công tác đưa người Việt Nam đi lao động ở nước ngoài trong bối cảnh hậu Covid-19”.

Nội dung chi tiết: Xin xem Điều khoản tham chiếu (TOR) đính kèm

Hồ sơ yêu cầu đối với chuyên gia tư vấn trong nước

 • Lý lịch khoa học của chuyên gia tư vấn;
 • Chi tiết liên hệ của chuyên gia tư vấn.

Các ứng viên quan tâm xin mời nộp hồ sơ tới:

Vụ Kinh tế quốc tế và hội nhập

Ban Kinh tế Trung ương

Nhà A4 Nguyễn Cảnh Chân, Ba Đình, Hà Nội

 

Thời hạn nộp hồ sơ: 16.30 giờ ngày 30 tháng 9 năm 2022.


Ngày Đăng : 27/6/2022

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam do Chính phủ Australia tài trợ cần tuyển 06 chuyên gia tư vấn trong nước hỗ trợ Vụ Hợp tác quốc tế - Bộ Tài chính thực hiện Báo cáo về đánh giá tác động thực thi cam kết cắt giảm thuế quan trong các Hiệp định thương mại tự do

Nội dung chi tiết: Xin xem Điều khoản tham chiếu (TOR) đính kèm

Hồ sơ yêu cầu đối với chuyên gia tư vấn trong nước

 • Lý lịch khoa học của chuyên gia tư vấn;
 • Chi tiết liên hệ của chuyên gia tư vấn.

Các ứng viên quan tâm xin mời nộp hồ sơ tới:

Vụ Hợp tác quốc tế

Bộ Tài chính

28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Các thông tin và câu hỏi xin liên hệ chị Nguyễn Thị Thu Hiền  tại email: NguyenThiThuHien2@mof.gov.vn 

Thời hạn nộp hồ sơ: 16.30 giờ ngày 01 tháng 07 năm 2022.


Ngày Đăng : 24/6/2022

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam do Chính phủ Australia tài trợ cần tuyển 03 chuyên gia tư vấn trong nước hỗ trợ Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội thực hiện Báo cáo Nghiên cứu về: “ Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hoạt động phòng, chống rửa tiền: Thực trạng và giải pháp”.

Nội dung chi tiết: Xin xem Điều khoản tham chiếu (TOR) đính kèm

Hồ sơ yêu cầu đối với chuyên gia tư vấn trong nước

 • Lý lịch khoa học của chuyên gia tư vấn;
 • Chi tiết liên hệ của chuyên gia tư vấn.
 • Các ứng viên quan tâm xin mời nộp hồ sơ tới:

Vụ Kinh tế - Văn phòng Quốc hội - Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

1 Độc Lập, Hà Nội, Việt Nam

Email: ng.phonglan87@gmail.com 

           thanhhongpham@mpi.gov.vn

Tel: 0804.1430    

 Thời hạn nộp hồ sơ: 16.30 giờ ngày 01 tháng 07 năm 2022.


Ngày Đăng : 23/6/2022

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam do Chính phủ Australia tài trợ cần tuyển 04 chuyên gia tư vấn trong nước hỗ trợ Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương để xây dựng Báo cáo Nghiên cứu :”Rà soát ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực Công thương và đề xuất, kiến nghị”.

Nội dung chi tiết: Xin xem Điều khoản tham chiếu (TOR) đính kèm

Hồ sơ yêu cầu đối với chuyên gia tư vấn trong nước

 • Lý lịch khoa học của chuyên gia tư vấn;
 • Chi tiết liên hệ của chuyên gia tư vấn.

Các ứng viên quan tâm xin mời nộp hồ sơ tới:

Ban Môi trường kinh doanh và Năng lực cạnh tranh

68 Phan Đình Phùng, Hà Nội, Việt Nam

Các thông tin và câu hỏi xin liên hệ chị Nguyễn Thị Kim Chi  tại email: chinguyen.ciem@gmail.com

Thời hạn nộp hồ sơ: 16.30 giờ ngày 01 tháng 07 năm 2022.


Ngày Đăng : 23/6/2022

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam do Chính phủ Australia tài trợ cần tuyển 03 chuyên gia tư vấn trong nước hỗ trợ Cục Quản lý đăng ký kinh doanh – Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xây dựng Báo cáo Nghiên cứu đánh giá khả năng ứng phó của doanh nghiệp Việt Nam với khủng hoảng Covid-19, đề xuất các giải pháp nâng cao khả năng thích ứng của doanh nghiệp trước khủng hoảng”.

Nội dung chi tiết: Xin xem Điều khoản tham chiếu (TOR) đính kèm

Hồ sơ yêu cầu đối với chuyên gia tư vấn trong nước

 • Lý lịch khoa học của chuyên gia tư vấn;
 • Chi tiết liên hệ của chuyên gia tư vấn.

Các ứng viên quan tâm xin mời nộp hồ sơ tới:

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Các thông tin và câu hỏi xin liên hệ chị Lê Thị Thúy, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư  

Email: thuyle.mpi@gmail.com

Điện thoại:  098 3095275

Thời hạn nộp hồ sơ: 16.30 giờ ngày 01 tháng 07 năm 2022.


Ngày Đăng : 9/5/2022

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

Trong khuôn khổ Quỹ Linh hoạt thuộc Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương cần tuyển 04 chuyên gia tư vấn trong nước hỗ trợ Viện thực hiện Báo cáo “ Kinh tế vĩ mô 6 tháng đầu năm 2022”.

Nội dung chi tiết: Xin xem Điều khoản tham chiếu (TOR) đính kèm

Hồ sơ yêu cầu đối với chuyên gia tư vấn trong nước

-        Lý lịch khoa học của chuyên gia tư vấn;

-        Chi tiết liên hệ của chuyên gia tư vấn.

Các ứng viên quan tâm xin mời nộp hồ sơ tới:

Chị Trần Bình Minh

Ban Nghiên cứu tổng hợp

Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

 

Các thông tin và câu hỏi xin liên hệ chị Trần Bình Minh tại số điện thoại 08044135, email: tbminh@mpi.gov.vn

Thời hạn nộp hồ sơ: 17 giờ ngày 27  tháng  5 năm 2022. 


Ngày Đăng : 21/2/2022

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

Văn phòng Hỗ trợ Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam cần tuyển 03 chuyên gia tư vấn trong nước để hỗ trợ Viện Chính sách và chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn (IPSARD) thực hiện các nội dung công việc liên quan đến:”Hội nghị triển vọng thị trường nông sản trong bối cảnh đại dịch Covid 19”, dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 10 năm 2022.

Nội dung chi tiết công việc xin xem TOR đính kèm

Các ứng viên gửi hồ sơ bao gồm Lý lịch khoa học tới địa chỉ:

- Chị Bùi Thị Minh Dung

- Viện Chính sách và chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn (IPSARD)

- 16 Thụy Khê, Tây Hồ, Hà Nội

- Email: annelatrobe@gmail.com

- Thời hạn nộp hồ sơ: 17.00 PM ngày 07 tháng 3 năm 2022


Ngày Đăng : 21/2/2022

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

Văn phòng Hỗ trợ Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam cần tuyển 04 chuyên gia tư vấn trong nước để hỗ trợ Viện Chính sách và chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn (IPSARD) thực hiện Báo cáo:”Nghiên cứu đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách và thể chế hỗ trợ phát triển thị trường nông sản Việt Nam”.

Nội dung chi tiết công việc xin xem TOR đính kèm

Các ứng viên gửi hồ sơ bao gồm Lý lịch khoa học tới địa chỉ:

- Chị Bùi Thị Minh Dung

- Viện Chính sách và chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn (IPSARD)

- 16 Thụy Khê, Tây Hồ, Hà Nội

- Email: annelatrobe@gmail.com

- Thời hạn nộp hồ sơ: 17.00 PM ngày 07 tháng 3 năm 2022


Ngày Đăng : 26/8/2021

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

Dự án “Hỗ trợ sáng kiến cải cách” thuộc Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam do Chính phủ Australia tài trợ cần tuyển 02 chuyên gia tư vấn trong nước hỗ trợ Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) thực hiện các công viêc sau:

 • Thiết kế bảng hỏi cho các đối tượng cơ quan quản lý tại địa phương, doanh nghiệp.
 • Gửi bảng hỏi và thu thập thông tin.
 • Nhập số liệu.

để làm đầu vào cho báo cáo “Nâng cao chất lượng chỉ số môi trường kinh doanh: kết quả, bài học và hàm ý cải cách giai đoạn 2021-2025, định hướng 2030”.

Nội dung chi tiết: Xin xem Điều khoản tham chiếu (TOR) đính kèm

Hồ sơ yêu cầu đối với chuyên gia tư vấn trong nước

·  Lý lịch khoa học của chuyên gia tư vấn;

·  Chi tiết liên hệ của chuyên gia tư vấn.

Các ứng viên quan tâm xin mời nộp hồ sơ tới:

Chương trình Aus4reforms

68 Phan Đình Phùng, Hà Nội, Việt Nam

Các thông tin và câu hỏi xin liên hệ chị Nguyễn Thị Kim Chi tại số điện thoại 098.330.1750, email: kimchi@mpi.gov.vn

Thời hạn nộp hồ sơ: 17 giờ ngày 04 tháng 09 năm 2021.