CHƯƠNG TRÌNH AUSTRALIA HỖ TRỢ CẢI CÁCH KINH TẾ VIỆT NAM (Aus4Reform)

Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (VCCA) – Bộ Công Thương chủ trì thực hiện cấu phần 2 với các kết quả dự kiến đạt được:

- Thông qua Luật Cạnh tranh sửa đổi, và tái cơ cấu các cơ quan thực thi Luật Cạnh tranh phù hợp với cam kết quốc tế và thông lệ tốt.

- Tăng cường cơ sở bằng chứng, hệ thống thông tin và kỹ năng giúp cơ quan quản lý cạnh tranh quản lý các hành vi không mang tính cạnh tranh.

- Đề xuất các sửa đổi cơ bản trong Luật Bảo vệ người tiêu dùng.

- Cải thiện được cơ sở bằng chứng, hệ thống thông tin và các kỹ năng cần thiết để thực thi trách nhiệm bảo vệ người tiêu dùng của cơ quan quản lý cạnh tranh.

- Nâng cao năng lực thực hiện các biện pháp phòng vệ thương mại phù hợp với các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế.