CHƯƠNG TRÌNH AUSTRALIA HỖ TRỢ CẢI CÁCH KINH TẾ VIỆT NAM (Aus4Reform)

23/1/2019

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TIÊU DÙNG XUYÊN BIÊN GIỚI, KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CHO VIỆT NAM

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TIÊU DÙNG XUYÊN BIÊN GIỚI, KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CHO VIỆT NAM

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TIÊU DÙNG XUYÊN BIÊN GIỚI, KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CHO VIỆT NAM

Năm 2018, với sự hỗ trợ của Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam (Chương trình Aus4Reform), Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng - Bộ Công Thương đã thực hiện Báo cáo nghiên cứu “Giải quyết tranh chấp tiêu dùng xuyên biên giới, kinh nghiệm quốc tế và một số kiến nghị cho Việt Nam”.

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng bản thân nó là một lĩnh vực phức tạp với sự đan xen của nhiều lĩnh vực khác nhau. Báo cáo được thực hiện nhằm đưa ra m ột bức tranh tổng quát về việc giải quyết tranh chấp tiêu dùng xuyên biên giới, từ các quy định pháp luật, kinh nghiệm thực thi các quy định và xử lý các vụ việc tại các quốc gia phát triển, đối chiếu, so sánh, bình luận về thực trạng tại Việt Nam. Trên cơ sở đó, Báo cáo đưa ra những đánh giá, khuyến nghị đối với công tác thực thi tại Việt Nam, nhất là đối với hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng xin chân thành cảm ơn Đơn vị tài trợ, sự công tác và đóng góp nội dung, cơ sở dữ liệu từ các cơ quan hữu quan có liên quan, chuyên gia tư vấn trong nước trong các lĩnh vực nghiên cứu. Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng luôn luôn mong muốn tiếp tục nhận được các đánh giá, ý kiến đóng góp từ các cơ quan, đơn vị, chuyên gia,…để hoàn thiện tốt hơn chất lượng Báo cáo.

 

Link PDF