CHƯƠNG TRÌNH AUSTRALIA HỖ TRỢ CẢI CÁCH KINH TẾ VIỆT NAM (Aus4Reform)

8/1/2019

HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH SỨC MẠNH THỊ TRƯỜNG ĐÁNG KỂ

HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH SỨC MẠNH THỊ TRƯỜNG ĐÁNG KỂ

HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH SỨC MẠNH THỊ TRƯỜNG ĐÁNG KỂ

Năm 2018, với sự hỗ trợ của Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam (Aus4Reform), Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng – Bộ Công Thương đã thực hiện Hướng dẫn “Xác định sức mạnh thị trường đáng kể”.

Phương pháp đánh giá sức mạnh thị trường đáng kể theo Luật Cạnh tranh 2004 của Việt Nam vốn khá cứng nhắc và còn nhiều hạn chế, chỉ căn cứ trên một yếu tố duy nhất là mức thị phần trên thị trường liên quan của một hay một nhóm doanh nghiệp. Cách tiếp cận còn thiếu linh hoạt này có khả năng dẫn tới những khó khăn nhất định cho cơ quan quản lý cạnh tranh trong việc xử lý các vụ việc lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường hay các vụ việc tập trung kinh tế có khả năng gây hạn chế cạnh tranh trên thị trường.

Link PDF