CHƯƠNG TRÌNH AUSTRALIA HỖ TRỢ CẢI CÁCH KINH TẾ VIỆT NAM (Aus4Reform)

Tái cơ cấu kinh tế nông thôn

Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn (IPSARD) – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì thực hiện cấu phần 3 với các kết quả dự kiến đạt được:

- Đề xuất các biện pháp giúp giảm thiểu tác động bất lợi của hội nhập kinh tế đối với kinh tế nông thôn.

- Khuyến khích phát triển kinh tế nông nghiệp bằng các cải cách cụ thể ở một tỉnh và/hoặc một chuỗi giá trị.

- Nâng cao năng suất lao động và phúc lợi cho các hộ nông thôn ở một hoặc nhiều tỉnh được lựa chọn.

- Thành lập các “liên minh” nông thôn ở một số địa phương được lựa chọn, chủ động vận động thực hiện các cải cách nhằm tăng giá trị gia tăng và năng suất lao động ở khu vực nông thôn.