CHƯƠNG TRÌNH AUSTRALIA HỖ TRỢ CẢI CÁCH KINH TẾ VIỆT NAM (Aus4Reform)

Tiếng nói của doanh nghiệp trong cải cách kinh tế

Tăng cường tiếng nói của doanh nghiệp trong thực hiện tái cơ cấu kinh tế

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thực hiện cấu phần 4 với các kết quả dự kiến đạt được:

- Tăng cường tiếng nói của Cộng đồng doanh nghiệp trong giám sát và thực hiện các kế hoạch tái cơ cấu kinh tế của Chính phủ.

- Nâng cao vai trò chủ động của các hiệp hội doanh nghiệp trong việc khuyến khích trao quyền kinh tế cho phụ nữ.