CHƯƠNG TRÌNH AUSTRALIA HỖ TRỢ CẢI CÁCH KINH TẾ VIỆT NAM (Aus4Reform)

Vấn đề mới phát sinh liên quan

Quỹ Linh hoạt -nhằm giải quyết các vấn đề mới phát sinh liên quan đến các rào cản đối với tăng trưởng năng suất và đổi mới

- Nâng cao năng lực phân tích và báo cáo của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội nhằm thực hiện tốt hơn vai trò giám sát và định hướng chương trình nghị sự phát triển kinh tế của Chính phủ;

- Tăng cường cơ sở bằng chứng hỗ trợ Ban Kinh tế Trung ương giám sát lịch trình phát triển và cải cách kinh tế quốc gia.

- Nâng cao năng lực của một địa phương trong việc thực thi chương trình cải cách kinh tế phù hợp với mô hình phát triển mới, từ đó có mô hình để áp dụng ở các địa phương khác.

- Báo cáo và khuyến nghị về các lựa chọn cho thành phố Hồ Chí Minh trong việc chuyển đổi mô hình phát triển theo hướng cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho các vùng lân cận.