CHƯƠNG TRÌNH AUSTRALIA HỖ TRỢ CẢI CÁCH KINH TẾ VIỆT NAM (Aus4Reform)

17/11/2022

Dấu ấn cải cách thể chế từ Chương trình Aus4Reform

Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam (Aus4Reform) giai đoạn 2017-2022 đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, đặc biệt theo Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Trần Quốc Phương, một trong những dấu ấn nổi bật nhất là cải cách thể chế…

Dấu ấn cải cách thể chế từ Chương trình Aus4Reform

Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam (Aus4Reform) giai đoạn 2017-2022 đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, đặc biệt theo Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Trần Quốc Phương, một trong những dấu ấn nổi bật nhất là cải cách thể chế…

Vừa qua, Bộ KH&ĐT và Ban Điều phối Chương trình Aus4Reform phối hợp với Đại sứ quán Australia tại Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết “Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam (Aus4Reform): Kết quả, bài học và định hướng tương lai”.

Chương trình Aus4Reform, được Chính phủ Australia tài trợ, nhằm hỗ trợ các cơ quan Việt nam thực hiện kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng nâng cao năng suất lao động, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế hướng tới phát triển nhanh, bền vững. Chương trình được thực hiện từ tháng 11/ 2017 tới tháng 11/2022 với số tiền tài trợ 6,5 triệu đô la Úc.

Với bốn hợp phần do bốn cơ quan: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM- thuộc Bộ KH&ĐT), Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (thuộc Bộ Công Thương), Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn (IPSARD- thuộc Bộ NN&PTNT), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chủ trì thực hiện và một Quỹ linh hoạt nhằm hỗ trợ đối với các vấn đề ưu tiên cấp bách phát sinh trong quá trình triển khai, Chương trình Aus4Reform đã hỗ trợ Chính phủ Việt Nam thông qua việc: Tăng cường các nghiên cứu và phân tích các vấn đề liên quan đến cải cách kinh tế của các cơ quan Việt Nam; Tăng cường đối thoại giữa các nhà hoạch định chính sách, công luận, giới học giả và các chính trị gia; Tăng cường quan hệ hợp tác, học tập kinh nghiệm, trao đổi thông tin giữa các cơ quan của Việt Nam và các nước, đặc biệt là các cơ quan của Australia.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Trần Quốc Phương cho rằng trong quá trình triển khai chủ trương cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, Việt Nam đã đạt được một số kết quả, tuy nhiên cũng gặp phải nhiều thách thức.

Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Trần Quốc Phương
Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Trần Quốc Phương

Việt Nam rất cần sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ trong quá trình cải cách, cơ cấu lại nền kinh tế, đặc biệt trong việc học hỏi kinh nghiệm quốc tế và các thực tiễn tốt, tăng cường các đối thoại chính sách trên diện rộng, nâng cao cơ sở bằng chứng ủng hộ cho các cải cách chính sách và thể chế, chuyển hóa một cách hiệu quả thành các vấn đề cải cách quốc gia.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam đã nhận được sự hỗ trợ kịp thời và thiết thực của Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT) thông qua Dự án Tái cơ cấu kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam (Dự án RCV) trong giai đoạn 2014-2017 và Chương trình Aus4Reform trong giai đoạn 2017-2022.

“Các kết quả của Chương trình Aus4Reform được sử dụng làm cơ sở thực hiện những cải cách về nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, phát triển khu vực tư nhân, tăng cường các thể chế cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng, đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế nông thôn và nâng cao giá trị gia tăng trong nông nghiệp; từ đó góp phần nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế”, Thứ trưởng Trần Quốc Phương nói.

Báo cáo của Chương trình Aus4Reform cho biết, trong giai đoạn 2017-2022, chương trình đã hỗ trợ việc xây dựng các nghị quyết quan trọng (nghị quyết về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế, nghị quyết về cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh…).

Đồng thời, hỗ trợ việc xây dựng và thẩm tra 8 dự thảo luật và nhiều văn bản hướng dẫn thi hành luật; tạo lập thị trường cạnh tranh, minh bạch và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; thực hiện có hiệu quả các kế hoạch hành động của Chính phủ nhằm cải thiện môi trường kinh doanh (Nghị quyết 19/NQ-CP, Nghị quyết 02/NQ-CP…);

Chương trình cũng rà soát các quy định pháp lý về quản ly và sử dụng đất đai; Nghiên cứu các rào cản thể chế ảnh hưởng đến sự phát triển của thị trường đất nông nghiệp; Tăng cường cac thể chế cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng (thông qua Luật cạnh tranh sửa đổi 2018 và hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành Luật; Đề xuất các sửa đổi cơ bản trong Luật Bảo vệ người tiêu dùng; Báo cáo chất lượng Thông tư, công văn với hiệu quả của cải cách thể chế…

“Các kết quả của Chương trình Aus4Reform được sử dụng làm cơ sở thực hiện những cải cách về nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, phát triển khu vực tư nhân, tăng cường các thể chế cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng, đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế nông thôn và nâng cao giá trị gia tăng trong nông nghiệp; từ đó góp phần nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế…”, Đại diện Văn phòng Hỗ trợ Chương trình Aus4Reform nhấn mạnh.

Cùng với quá trình cải cách kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng của đất nước, nhu cầu về hỗ trợ kỹ thuật trên lĩnh vực này rất lớn trong những năm tới. Các kết quả đạt được trong giai đoạn này được kỳ vọng sẽ là cơ sở để xây dựng giai đoạn tiếp theo trong các chương trình hỗ trợ của Australia đối với cải cách kinh tế tại Việt Nam.