CHƯƠNG TRÌNH AUSTRALIA HỖ TRỢ CẢI CÁCH KINH TẾ VIỆT NAM (Aus4Reform)

15/11/2022

Tăng cường tiếng nói của doanh nghiệp trong cải cách kinh tế

Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam (Aus4Reform) giai đoạn 2017-2022 đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, đặc biệt là tăng cường tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp trong giám sát và thực hiện các kế hoạch cải cách kinh tế của Chính phủ.

Tăng cường tiếng nói của doanh nghiệp trong cải cách kinh tế

Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam (Aus4Reform) giai đoạn 2017-2022 đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, đặc biệt là tăng cường tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp trong giám sát và thực hiện các kế hoạch cải cách kinh tế của Chính phủ.

Chương trình Aus4Reform được Chính phủ Australia tài trợ, nhằm hỗ trợ các cơ quan Việt nam thực hiện kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng nâng cao năng suất lao động, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế hướng tới phát triển nhanh, bền vững.

Chương trình được thực hiện từ tháng 11/2017 tới tháng 11/2022 với số tiền tài trợ 6,5 triệu USD Australia. Đây là chương trình thứ ba trong chuỗi chương trình/dự án hỗ trợ hơn một thập kỷ qua của Chính phủ Australia dành cho cải cách kinh tế Việt Nam bao gồm Chương trình hỗ trợ kỹ thuật Hậu Gia nhập WTO (2008-2014), Dự án hỗ trợ Tái cơ cấu Kinh tế Nâng cao Năng lực Cạnh tranh Việt Nam (2014-2017) và Chương trình Australia hỗ trợ Cải cách Kinh tế Việt Nam (2017-2022).

Phát biểu khai mạc Hội nghị “Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam: Kết quả, bài học và định hương tương lai" sáng 15/11, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho rằng trong quá trình triển khai chủ trương cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, Việt Nam đã đạt được một số kết quả, tuy nhiên cũng gặp phải nhiều thách thức.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương phát biểu tại Hội thảo.
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương phát biểu tại Hội thảo.

Việt Nam rất cần sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ trong quá trình cải cách, cơ cấu lại nền kinh tế, đặc biệt trong việc học hỏi kinh nghiệm quốc tế và các thực tiễn tốt, tăng cường các đối thoại chính sách trên diện rộng, nâng cao cơ sở bằng chứng ủng hộ cho các cải cách chính sách và thể chế, chuyển hóa một cách hiệu quả thành các vấn đề cải cách quốc gia.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam đã nhận được sự hỗ trợ kịp thời và thiết thực của Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT) thông qua Dự án Tái cơ cấu kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam (Dự án RCV) trong giai đoạn 2014-2017 và Chương trình Aus4Reform trong giai đoạn 2017-2022.

Việc triển khai Chương trình Aus4Reform với mục tiêu và nội dung phù hợp, thành phần tham gia đa dạng đã mang lại những kết quả thiết thực cho Việt Nam, là kết quả của quá trình hợp tác toàn diện của các bên liên quan. Sự tổng kết, chia sẻ và thảo luận tại hội nghị sẽ giúp cho các bên rút kinh nghiệm để chuẩn bị cho các chương trình hợp tác tiếp theo.

“Các kết quả của Chương trình Aus4Reform được sử dụng làm cơ sở thực hiện những cải cách về nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, phát triển khu vực tư nhân, tăng cường các thể chế cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng, đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế nông thôn và nâng cao giá trị gia tăng trong nông nghiệp; từ đó góp phần nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế”, ông Phương nói.

Báo cáo của Chương trình Aus4Reform trình bày tại hội thảo cho biết, trong giai đoạn 2017-2022, thương trình đã hỗ trợ việc xây dựng các nghị quyết quan trọng (nghị quyết về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế, nghị quyết về cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh…).

Đồng thời, hỗ trợ việc xây dựng và thẩm tra 8 dự thảo luật và nhiều văn bản hướng dẫn thi hành luật; tạo lập thị trường cạnh tranh, minh bạch và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; thực hiện có hiệu quả các kế hoạch hành động của Chính phủ nhằm cải thiện môi trường kinh doanh.

Phát triển các thị trường nhân tố sản xuất, đề xuất các sửa đổi cơ bản trong Luật Bảo vệ người tiêu dùng và nâng cao năng lực thực thi trách nhiệm bảo vệ người tiêu dùng của cơ quan cạnh tranh.

Chương trình đã thúc đẩy quá trình cơ cấu lại kinh tế nông thôn; giảm thiểu tác động bất lợi của hội nhập kinh tế đối với kinh tế nông thôn; tăng khả năng cạnh tranh của các yếu tố thị trường và nâng cao năng suất lao động và phúc lợi cho các hộ nông thôn tại một số địa phương.

Chương trình Aus4Reform đã tăng cường tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp trong giám sát và thực hiện các kế hoạch cải cách kinh tế của Chính phủ thông qua việc khảo sát doanh nghiệp, thực hiện các báo cáo góc nhìn của doanh nghiệp khi thực hiện chương trình cải cách môi trường kinh doanh.

Qua đó, báo cáo tới Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, có biện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Chương trình Aus4Reform cũng góp phần nâng cao vai trò chủ động của các hiệp hội doanh nghiệp trong việc khuyến khích trao quyền kinh tế cho phụ nữ. Cung cấp thông tin quan trọng để xây dựng Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới 2021-2030.

Kết quả đạt được trong giai đoạn 2017-2022 của Chương trình Aus4Reform sẽ là cơ sở để xây dựng giai đoạn tiếp theo trong các chương trình hỗ trợ của Australia đối với cải cách kinh tế tại Việt Nam.