CHƯƠNG TRÌNH AUSTRALIA HỖ TRỢ CẢI CÁCH KINH TẾ VIỆT NAM (Aus4Reform)

19/12/2019

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 02 năm 2019 và Nghị quyết 35 năm 2016 của Chính phủ

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 02 năm 2019 và Nghị quyết 35 năm 2016 của Chính phủ

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 02 năm 2019 và Nghị quyết 35 năm 2016 của Chính phủ

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chính thức công bố Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 02 năm 2019 và Nghị quyết 35 năm 2016 của Chính phủ. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường tiếng nói của doanh nghiệp trong việc giám sát và thực hiện tái cơ cấu kinh tế” (thuộc Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam – Aus4Reform). Báo cáo đi sâu phân tích những vấn đề của môi trường kinh doanh như thuế, hải quan, chất lượng hạ tầng, tín dụng,….