CHƯƠNG TRÌNH AUSTRALIA HỖ TRỢ CẢI CÁCH KINH TẾ VIỆT NAM (Aus4Reform)

30/12/2020

Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư 2020: Nhiều thay đổi quan trọng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư 2020: Nhiều thay đổi quan trọng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư 2020: Nhiều thay đổi quan trọng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Trong hệ thống pháp luật Việt Nam, Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp là 2 đạo luật quan trọng có tác động sâu rộng đến môi trường đầu tư kinh doanh nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói riêng. Trong những năm qua, 2 đạo luật này đã liên tục được hoàn thiện nhằm phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội của đất nước và đáp ứng yêu cầu thu hút đầu tư phát triển kinh doanh trong từng thời kỳ. Và đến sửa đổi mới đây của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng sửa đổi lần này sẽ tạo ra một cơ sở pháp lý đổi mới sáng tạo, công khai minh bạch, ổn định để các doanh nghiệp làm ăn chính đáng có điều kiện phát triển hơn. Tất cả những vấn đề này sẽ được đề cập trong chương trình Tiêu điểm kinh tế với chủ đề Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư 2020: Nhiều thay đổi quan trọng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.