CHƯƠNG TRÌNH AUSTRALIA HỖ TRỢ CẢI CÁCH KINH TẾ VIỆT NAM (Aus4Reform)

10/7/2020

Phát huy tinh thần kiến tạo trong bối cảnh bình thường mới

Phát huy tinh thần kiến tạo trong bối cảnh bình thường mới

Phát huy tinh thần kiến tạo trong bối cảnh bình thường mới

Tại Hội thảo “Kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm 2020 - Tinh thần kiến tạo trong bối cảnh bình thường mới” do Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung Ương phối hợp với chương trình Australia Hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam (Aus4Reform) tổ chức, 2 kịch bản dự báo cho kinh tế Việt Nam năm 2020 đã được đưa ra. Theo đó, trong kịch bản 1, kinh tế Việt Nam tăng trưởng 2,1%, còn trong kịch bản 2, kết quả lạc quan hơn với mức tăng trưởng 2,6%.