CHƯƠNG TRÌNH AUSTRALIA HỖ TRỢ CẢI CÁCH KINH TẾ VIỆT NAM (Aus4Reform)

2/3/2020

Thúc đẩy nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ

Thúc đẩy nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ

thúc đẩy nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ

Doanh nghiệp tại Việt Nam cao nhất Đông Nam Á, song hầu hết doanh nghiệp do nữ làm chủ gặp nhiều khó khăn, gắn nhiều yếu tố giới của chủ doanh nghiệp trong phát triển, vì vậy thúc đẩy nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ cũng là một mục tiêu quan trọng của chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam (Aus4Reform) do Bộ Ngoại giao và thương mại Australia tài trợ hỗ trợ các cơ quan Việt Nam thực hiện tái cơ cấu kinh tế, hỗ trợ tăng trưởng, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng tăng năng suất lao động, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.