CHƯƠNG TRÌNH AUSTRALIA HỖ TRỢ CẢI CÁCH KINH TẾ VIỆT NAM (Aus4Reform)

Ấn phẩm - Báo cáo

26/9/2018

Báo cáo tập trung kinh tế Việt Nam năm 2014

Báo cáo tập trung kinh tế Việt Nam năm 2014

BÁO CÁO TẬP TRUNG KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2014

Thực hiện chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương quản lý nhà nước về cạnh tranh, trong đó có nhiệm vụ kiểm soát tập trung kinh tế, Cục Quản lý cạnh tranh (VCA) đã thực hiện hai Báo cáo tập trung kinh tế Việt Nam vào các năm 2008 và 2011. “Báo cáo tập trung kinh tế Việt Nam” được xây dựng nhằm cung cấp cho cộng đồng doanh nghiệp và các bên liên quan một bức tranh tổng thể và toàn diện về thực trạng tập trung kinh tế tại Việt Nam và công tác quản lý nhà nước đối với loại hình kinh doanh này.

XEM NGAY