CHƯƠNG TRÌNH AUSTRALIA HỖ TRỢ CẢI CÁCH KINH TẾ VIỆT NAM (Aus4Reform)

Ấn phẩm - Báo cáo

19/5/2021

Báo cáo nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về đánh giá tác động hạn chế cạnh tranh

Báo cáo nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về đánh giá tác động hạn chế cạnh tranh

Báo cáo nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về đánh giá tác động hạn chế cạnh tranh

Tại Việt Nam, Luật Cạnh tranh mới đã được thông qua vào năm 2018 và có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2019 thay thế Luật Cạnh tranh 2004. Tuy nhiên, khác với cách tiếp cận của Luật Cạnh tranh 2004, tiêu chí về mức thị phần không còn giữ “vị trí độc quyền” trong Luật Cạnh tranh 2018. Thay vào đó, Luật cạnh tranh 2018 đưa ra khái niệm “Đánh giá tác động hoặc khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh (HCCT) đáng kể của thỏa thuận hạn chế cạnh tranh”.

Nhằm tham khảo các kinh nghiệm của các tổ chức, cơ quan cạnh tranh quốc tế về đánh giá tác động hoặc khả năng gây tác động HCCT đáng kể khi đánh giá vụ việc cạnh tranh, trong khuôn khổ Dự án "Tăng cường các thể chế cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng" do Đại sứ quán Úc tài trợ, Cục Cạnh tranh và Người tiêu dùng Việt Nam (VCCA) triển khai xây dựng Báo cáo nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về đánh giá tác động hạn chế cạnh tranh hoặc khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh của vụ việc cạnh tranh và đề xuất xây dựng hướng dẫn đánh giá tác động hạn chế cạnh tranh đáng kể cho Việt Nam.

XEM NGAY