CHƯƠNG TRÌNH AUSTRALIA HỖ TRỢ CẢI CÁCH KINH TẾ VIỆT NAM (Aus4Reform)

Ấn phẩm - Báo cáo

19/5/2021

Hướng dẫn điều tra và xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh theo Luật Cạnh tranh 2018

Hướng dẫn điều tra và xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh theo Luật Cạnh tranh 2018

Hướng dẫn điều tra và xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh theo Luật Cạnh tranh 2018

Trong hơn 10 năm thực thi các quy định về chống hành vi cạnh tranh không lành mạnh, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã tiếp nhận gần 400 khiếu nại (trung bình khoảng 40 khiếu nại/năm), tiến hành điều tra tổng số gần 200 vụ việc về hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Tuy nhiên, con số này có thể nói chưa phản ánh được thực trạng các hành vi cạnh tranh không lành mạnh xảy tra trên thị trường.

“Hướng dẫn điều tra và xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh theo Luật Cạnh tranh 2018” được xây dựng nhằm hướng dẫn chi tiết quy định pháp luật mới (sửa đổi), nâng cao nhận thức của cá nhân, tổ chức có liên quan về quy định chống cạnh tranh không lành mạnh tại Việt Nam, nâng cao hiệu quả thực thi quy định về cạnh tranh không lành mạnh.

XEM NGAY