CHƯƠNG TRÌNH AUSTRALIA HỖ TRỢ CẢI CÁCH KINH TẾ VIỆT NAM (Aus4Reform)

Ấn phẩm - Báo cáo

27/4/2020

KINH TẾ NHÀ NƯỚC, CƠ CẤU LẠI DNNN: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2011-2020 VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG HƯỚNG GIẢI PHÁP CHO GIAI ĐOẠN 2021- 2030

KINH TẾ NHÀ NƯỚC, CƠ CẤU LẠI DNNN: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2011-2020 VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG HƯỚNG GIẢI PHÁP CHO GIAI ĐOẠN 2021- 2030

KINH TẾ NHÀ NƯỚC, CƠ CẤU LẠI DNNN: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2011-2020 VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG HƯỚNG GIẢI PHÁP CHO GIAI ĐOẠN 2021- 2030

Tóm tắt:

Kinh tế nhà nước và DNNN là hai trong những nội dung cải cách quan trọng trong quá trình chuyển đổi kinh tế ở Việt Nam từ năm 1986. Trong giai đoạn thực hiện Chiến lược Phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011-2020, Việt Nam đã thực hiện chương trình cơ cấu lại khu vực DNNN gắn với các kế hoạch 5 năm 2011-2015 và 2016-2020 nhằm mục tiêu góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính bền vững, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của nền kinh tế và của khu vực doanh nghiệp.

Để chuẩn bị xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030, trong đó có nội dung về kinh tế nhà nước và cơ cấu lại khu vực DNNN, cần thiết phải tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn 2011-2020, từ đó xây dựng quan điểm, phương hướng, mục tiêu và giải pháp thực hiện cho giai đoạn 10 năm sắp tới.

XEM NGAY