CHƯƠNG TRÌNH AUSTRALIA HỖ TRỢ CẢI CÁCH KINH TẾ VIỆT NAM (Aus4Reform)

Ấn phẩm - Báo cáo

19/7/2022

Báo cáo Vấn đề lao động trong chuyển đổi số: Thách thức và giải pháp

Báo cáo Vấn đề lao động trong chuyển đổi số: Thách thức và giải pháp

Báo cáo Vấn đề lao động trong chuyển đổi số: Thách thức và giải pháp

Cùng với sự phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong những năm gần đây, xu hướng chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ ở hầu khắp các quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam, Đảng và Nhà nước ta đã đưa ra yêu cầu phát triển đất nước đến năm 2030 là hướng vào đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số để tạo sự bứt phá và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Trong mỗi phương thức sản xuất xã hội, cùng với sự phát triển của khoa học và công nghệ, mỗi nền kinh tế đều đòi hỏi một lực lượng sản xuất tương ứng và đồng bộ về trình độ, đặc biệt là về lao động. Kinh tế số đòi hỏi phải có nguồn nhân lực số để triển khai, tổ chức thực hiện và vận hành nền kinh tế một cách hiệu quả. Trong quá trình chuyển đổi đó nhiều thách thức về lao động đang nổi lên đòi hỏi phải có giải pháp phù hợp và kịp thời.

Báo cáo “Vấn đề lao động trong chuyển đối số - Thách thức và giải pháp” có mục tiêu nghiên cứu là đề ra một số giải pháp nhằm giải quyết vấn đề lao động để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số ở Việt Nam.

XEM TIẾP