CHƯƠNG TRÌNH AUSTRALIA HỖ TRỢ CẢI CÁCH KINH TẾ VIỆT NAM (Aus4Reform)

Ấn phẩm - Báo cáo

23/3/2022

Cải cách kinh tế nhằm bảo hộ sở hữu trí tuệ trong bối cảnh hội nhập kinh tế và chuyển đổi số ở Việt Nam

Cải cách kinh tế nhằm bảo hộ sở hữu trí tuệ trong bối cảnh hội nhập kinh tế và chuyển đổi số ở Việt Nam

Cải cách kinh tế nhằm bảo hộ sở hữu trí tuệ trong bối cảnh hội nhập kinh tế và chuyển đổi số ở Việt Nam

Trong những năm qua, các thảo luận chính sách đã tập trung nhiều hơn vào rủi ro “bẫy thu nhập trung bình” của Việt Nam. Để xử lý hữu hiệu rủi ro này, một định hướng quan trọng là thúc đẩy đổi mới sáng tạo gắn với cải thiện năng suất và hiệu quả sử dụng nguồn lực trong nền kinh tế. Định hướng này càng cấp bách hơn trong bối cảnh cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư đang chuyển biến nhanh trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là gắn với chuyển đổi số. Theo đó, vai trò của nâng cao năng lực khoa học-công nghệ nói chung và năng lực nghiên cứu và triển khai nói riêng ngày càng được đề cao. Các giải pháp cả về phía cầu và phía cung đều đã được cân nhắc, triển khai và cập nhật nhằm thúc đẩy sự phát triển của khoa học và công nghệ ở Việt Nam. Trong đó, bảo hộ sở hữu trí tuệ được coi là một trụ cột quan trọng nhằm phát huy quyền tài sản từ hoạt động nghiên cứu, cũng như góp phần hoàn thiện khung pháp lý cho việc thương mại hóa các sản phẩm khoa học-công nghệ.

XEM TIẾP