CHƯƠNG TRÌNH AUSTRALIA HỖ TRỢ CẢI CÁCH KINH TẾ VIỆT NAM (Aus4Reform)

Ấn phẩm - Báo cáo

23/9/2022

Kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm 2022: Cải cách và phát triển bền vững

Kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm 2022: Cải cách và phát triển bền vững

Kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm 2022: Cải cách và phát triển bền vững

Báo cáo Kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm 2022 – Cải cách và phát triển bền vững nhằm: (i) Cập nhật, phân tích, đánh giá diễn biến kinh tế vĩ mô trong sáu tháng đầu năm 2022 kèm theo những phân tích và nhận định đa chiều của các chuyên gia và của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương; (ii) Cập nhật đánh giá triển vọng kinh tế vĩ mô cho cả năm 2022; (iii) Phân tích cụ thể yêu cầu nâng cao năng suất lao động và phục hồi xanh ở Việt Nam trong bối cảnh hiện nay; và (iv) Kiến nghị một số định hướng đổi mới kinh tế (bao gồm cả thể chế kinh tế) và giải pháp chính sách cho điều hành kinh tế vĩ mô trong sáu tháng còn lại của năm 2022 và các năm tiếp theo.

ĐỌC TIẾP