CHƯƠNG TRÌNH AUSTRALIA HỖ TRỢ CẢI CÁCH KINH TẾ VIỆT NAM (Aus4Reform)

Ấn phẩm - Báo cáo

19/7/2022

Nâng cao chất lượng chỉ số Môi trường kinh doanh: Kết quả, bài học và hàm ý cải cách gđ 2021-2025

Nâng cao chất lượng chỉ số Môi trường kinh doanh: Kết quả, bài học và hàm ý cải cách gđ 2021-2025

Nâng cao chất lượng chỉ số Môi trường kinh doanh: Kết quả, bài học và hàm ý cải cách gđ 2021-2025

Môi trường kinh doanh là một trụ cột quan trọng, đóng góp có ý nghĩa đối với phát triển kinh tế của một quốc gia. Để tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về môi trường kinh doanh, tạo động lực thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, nhất là trong giai đoạn vô cùng khó khăn do bối cảnh dịch COVID-19, trong khuôn khổ Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam (Aus4Reform), Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương thực hiện nghiên cứu “Nâng cao chất lượng chỉ số môi trường kinh doanh: Kết quả, bài học và hàm ý cải cách cho giai đoạn 2021-2025, định hướng 2030”.

XEM TIẾP