CHƯƠNG TRÌNH AUSTRALIA HỖ TRỢ CẢI CÁCH KINH TẾ VIỆT NAM (Aus4Reform)

Ấn phẩm - Báo cáo

24/11/2021

Nâng cao năng lực của khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam trong giai đoạn mới

Nâng cao năng lực của khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam trong giai đoạn mới

Nâng cao năng lực của khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam trong giai đoạn mới

Khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò, vị trí trong nền kinh tế với những đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, đầu tư, việc làm, thu nhập, v.v. Nhiều cơ chế, chính sách được ban hành, tạo điều kiện cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển. Đã có những tập đoàn kinh tế tư nhân lớn được hình thành và phát triển, thể hiện được năng lực, thương hiệu, vị thế trong nước, khu vực và thế giới.  Tuy nhiên, khu vực kinh tế tư nhân của Việt Nam vẫn nhiều về số lượng nhưng chất lượng chưa cao, chủ yếu là doanh nghiệp quy mô nhỏ, siêu nhỏ, năng lực thấp. Đại dịch COVID-19 càng làm cho những yếu kém của khu vực kinh tế tư nhân bộc lộ rõ hơn.

Trong khuôn khổ Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế (Aus4Reform), Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương đã thực hiện báo cáo “Nâng cao năng lực của khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam trong giai đoạn mới”.

  • Để xem tiếp báo cáo, vui lòng click vào ĐÂY
  • Để nắm được Tóm lược chính sách, vui lòng click vào ĐÂY