CHƯƠNG TRÌNH AUSTRALIA HỖ TRỢ CẢI CÁCH KINH TẾ VIỆT NAM (Aus4Reform)

Ấn phẩm - Báo cáo

27/4/2021

NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ VỀ GIỚI TRONG DI CƯ TRONG NƯỚC VÀ TÁI CƠ CẤU KINH TẾ Ở VIỆT NAM

NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ VỀ GIỚI TRONG DI CƯ TRONG NƯỚC VÀ TÁI CƠ CẤU KINH TẾ Ở VIỆT NAM

NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ VỀ GIỚI TRONG DI CƯ TRONG NƯỚC VÀ TÁI CƠ CẤU KINH TẾ Ở VIỆT NAM

Ngày ban hành: 23 tháng 4 năm 2021

Tóm tắt:

Di cư là hiện tượng xảy ra ở mọi quốc gia, là xu thế tất yếu và là động lực tích cực cho phát triển kinh tế-xã hội, đáp ứng nhu cầu lao động trong quá trình tái cơ cấu kinh tế. Tuy nhiên, di cư cũng sẽ làm tăng các nhu cầu về cơ sở hạ tầng nơi đến và nảy sinh các vấn đề xã hội, đặc biệt là đối với nữ di cư. Báo cáo “Nghiên cứu các vấn đề về giới trong di cư trong nước và tái cơ cấu kinh tế ở Việt Nam” tập trung vào các nội dung chính như: (i) Tổng quan các vấn đề về giới trong di cư trong nước với tái cơ cấu kinh tế; (ii) Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về di cư trong nước dưới góc độ giới; (iii) Khái quát về di cư trong nước trong quá trình tái cơ cấu kinh tế ở Việt Nam trong thời gian qua; (iv) Vấn đề cơ cấu lao động, thu nhập và các vấn đề xã hội của lao động di cư trong nước trong tái cơ cấu kinh tế dưới góc độ giới ở Việt Nam; (v) Hàm ý chính sách lồng ghép các yếu tố giới trong tái cơ cấu kinh tế đảm bảo quyền của phụ nữ di cư.

Báo cáo do Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương và nhóm tư vấn thực hiện với sự hỗ trợ của Chương trình Australia Hỗ trợ cải cách kinh tế (Aus4Reform).

XEM NGAY

Tài liệu Hội thảo được đính kèm dưới đây