CHƯƠNG TRÌNH AUSTRALIA HỖ TRỢ CẢI CÁCH KINH TẾ VIỆT NAM (Aus4Reform)

Ấn phẩm - Báo cáo

12/5/2021

THÚC ĐẨY PHỤC HỒI KINH TẾ VÀ CẢI CÁCH THỂ CHẾ SAU ĐẠI DỊCH COVID-19: ĐỀ XUẤT CHO VIỆT NAM

THÚC ĐẨY PHỤC HỒI KINH TẾ VÀ CẢI CÁCH THỂ CHẾ SAU ĐẠI DỊCH COVID-19: ĐỀ XUẤT CHO VIỆT NAM

THÚC ĐẨY PHỤC HỒI KINH TẾ VÀ CẢI CÁCH THỂ CHẾ SAU ĐẠI DỊCH COVID-19: ĐỀ XUẤT CHO VIỆT NAM

Bối cảnh kinh tế khó khăn ở cả trong nước và quốc tế trong năm 2020 buộc Việt Nam phải chuyển ưu tiên chính sách sang phòng chống đại dịch COVID-19. Dù luôn khẳng định “mục tiêu kép” có kèm mục tiêu về kinh tế trong các giai đoạn ứng phó với đại dịch, hệ lụy đối với nền kinh tế vẫn được đánh giá nghiêm trọng. Trong năm 2021, kinh tế Việt Nam được dự báo có thể phải tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Báo cáo này tập trung vào việc xác định những yêu cầu và lộ trình cho Việt Nam để thúc đẩy phục hồi kinh tế và cải cách thể chế sau đại dịch COVID-19.

XEM NGAY

Tài liệu Hội thảo được đính kèm dưới đây: